Politikas mērķis: mazināt visus noziedzīgas uzvedības riskus brīvības atņemšanas soda un sabiedrībā izciešamā soda izpildes laikā un pēc tā izciešanas, lai nodrošinātu cilvēka drošumspējas veicināšanu un veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā, t.sk. darba tirgū /Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Notiesāto personu īpatsvars, kuri saņem pilnu individuālajā resocializācijas plānā paredzēto resocializācijas vajadzību risināšanu (%)

Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

70

(2015)

82

(2017)

Bijušie ieslodzītie, kas iekārtojušies darbā pirmo 6 mēnešu laikā no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas (skaits)

Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

275

(2014)

289

(2017)

Vietas, kur ieslodzītie tiek izvietoti drošos, resocializācijas īstenošanai piemērotos un starptautiskajām prasībām atbilstošos apstākļos (vietu skaits / % no kopējā ieslodzījuma vietās esošo vietu skaita)

Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

160/2,73 (2015)

360/6,15 (2017)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

52 240 277

58 277 149

74 107 897

91 970 529

87 815 522

3 201

3 211

3 248

3 252

3 252

04.01.00 Ieslodzījuma vietas

41 010 603

46 879 429

54 523 139

53 855 323

53 855 323

2 820

2 818

2 852

2 852

2 852

04.02.00 Ieslodzījuma vietu būvniecība

1 100 716

1 183 397

12 292 379

30 657 667

26 557 580

-

-

-

-

-

04.03.00 Probācijas īstenošana

5 961 495

6 340 156

7 292 379

7 457 539

7 402 619

378

390

396

400

400

64.07.00 Izdevumi Eiropas lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

1 865

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.07.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

2 600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu (2007-2013)

1 815

29 394

-

-

-

-

-

-

-

-

70.06.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

34 103

34 864

-

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

4 123 407

3 809 909

-

-

-

3

3

-

-

-

73.07.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2014-2020)

3 673

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izdevumi uz vienu ieslodzīto dienā (euro)

24,62

27,42

33,51

33,86

34,67

Ieslodzīto īpatsvars, kas izvietoti kamerās vai dzīvojamās telpās, kurās uz vienu ieslodzīto ir vismaz 4 m² telpas (%)

90,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Probācijas klienti, kuriem attiecīgajā periodā tiek nodrošinātas probācijas programmas, un notiesātie, kuriem Valsts probācijas dienesta darbinieki brīvības atņemšanas iestādē īsteno sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmas (skaits)

461

800

500

600

650

Probācijas klienti, kuriem nodrošināta uzraudzība (tai skaitā elektroniskā uzraudzība un papildsods – probācijas uzraudzība) (skaits)

5 976

6 290

6 500

6 650

6 820

Apritē esošie Valsts probācijas dienesta klienti (skaits)*

17 859

18 120

17 830

18 020

18 350

* probācijas klienti, ar kuriem Valsts probācijas dienesta turpina darbu no iepriekšējiem gadiem un probācijas klienti, ar kuriem Valsts probācijas dienesta uzsāk darbu pārskata gadā