Politikas mērķis: mazināt visus noziedzīgas uzvedības riskus brīvības atņemšanas soda un sabiedrībā izciešamā soda izpildes laikā un pēc tā izciešanas, lai nodrošinātu cilvēka drošumspējas veicināšanu un veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā, t.sk. darba tirgū / Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam (projekts)

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Pilnu brīvības atņemšanas sodu izcietušu personu recidīva līmenis no notiesātajiem (2 gadus pēc soda izciešanas beigām izdarīts jauns noziedzīgs nodarījums, par kuru ierosināts kriminālprocess, vai persona notiesāta) (%) [438]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.2027. gadam

51

(2012)

51

(2024)

Notiesāto personu īpatsvars, kuri saņem pilnu individuālajā resocializācijas plānā paredzēto resocializācijas vajadzību risināšanu (%)

Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam (projekts)

72,0

(2020)

 

100,0

(2022)

Vietas, kur ieslodzītie tiek izvietoti drošos, resocializācijas īstenošanai piemērotos un starptautiskajām prasībām atbilstošos apstākļos (skaits)

Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam (projekts)

370

(2020)

1 560

(2024)

Vietas, kur ieslodzītie tiek izvietoti drošos, resocializācijas īstenošanai piemērotos un starptautiskajām prasībām atbilstošos apstākļos, no kopējā ieslodzījuma vietās esošo vietu skaita (%)

Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam (projekts)

8,0

(2020)

26,65

(2024)

Valdības rīcības plāns

 175.2., 175.4., 187.1., 187.2 pasākums

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

70 396 249

74 765 474

83 645 709

109 193 149

164 212 875

2 911

2 908

2 898

2 898

2 898

04.01.00 Ieslodzījuma vietas

58 404 903

59 160 856

57 681 959

57 572 515

62 750 052

2 505

2 504

2 479

2 479

2 479

04.02.00 Ieslodzījuma vietu būvniecība

-

-

6 158 652

39 396 846

90 193 596

-

-

-

-

-

04.03.00 Probācijas īstenošana

9 293 004

9 383 373

11 190 503

11 190 503

11 190 503

404

404

419

419

419

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

440 709

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

1 083 682

89 416

-

-

-

2

-

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014‑2020)

1 016 603

1 444 411

1 924 263

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

157 348

4 687 418

6 690 332

1 033 285

78 724

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izdevumi uz vienu ieslodzīto dienā (euro)

48,93

48,61

48,75

48,65

52,94

Ieslodzīto īpatsvars, kas izvietoti kamerās vai dzīvojamās telpās, kurās uz vienu ieslodzīto ir vismaz 4 m² dzīvojamās platības, no kopējo ieslodzīto skaita (%)

96,0

96,0

96,5

97,0 

97,0

Probācijas klienti, kuriem attiecīgajā periodā tiek nodrošinātas probācijas programmas un notiesāto skaits, kuriem VPD darbinieki brīvības atņemšanas iestādē īsteno sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmas (skaits)

336

700

300

500 

700

Probācijas klienti, kuriem nodrošināta uzraudzība (skaits)

6 207

6 700

6 300

 6 700

7 100

Probācijas klienti, kuriem nodrošināta kriminālsoda – sabiedriskais darbs –  izpilde (skaits)

8 047

8 400

8 400

8 000

8 000