Politikas mērķis: nodrošināt plaša augstvērtīga kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027.gadam; Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam „Kultūrvalsts”1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Kultūras pasākumu apmeklējumu skaits gadā uz 100 iedzīvotājiem (skaits) [377]

Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

97

(2020)

260

(2024)

Eksporta daļa valsts kopējā kultūras preču apjomā (%) [376]

Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

1,1

(2019)

1,6

(2024)

Valdības rīcības plāns

153., 154., 155., 158.

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

78 096 200

68 202 965

62 207 196

58 587 192

60 832 292

36,5

32,5

28

24

23

19.03.00 Filmu nozare

5 733 909

6 351 139

6 568 775

5 568 775

5 568 775

10

10

10

10

10

19.07.00 Mākslas un literatūra

33 663 146

44 608 616

41 149 018

38 716 207

38 716 207

-

-

-

-

-

22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas

1 258 342

1 139 597

1 557 897

1 139 597

1 139 597

-

-

-

-

-

22.12.00 Latvijas Valsts simtgades programma

3 167 887

4 773 491

-

-

-

10,5

10,5

-

-

-

25.00.00 Valsts kultūrkapitāla fonds

10 869 064

11 209 040

12 608 191

12 997 613

15 257 713

10

10

13

13

13

67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

320 817

121 082

323 315

165 000

150 000

6

2

5

1

-

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošanu

30 072

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

23 052 963

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

19.07.00 Mākslas un literatūra

220 000

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Kapitālsabiedrībās, kurās KM ir kapitāldaļu turētāja (skaits)

16

16

15

15

15

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ar valsts atbalstu producētas filmas (skaits)

28

35

35

35

35

Izrādes un koncerti (skaits)

2 193

3 231

3 053

3 394

3 395

Latviešu daiļliteratūras izdevumi (skaits)

365

455

455

455

455

Publiskā patapinājuma izmaksu saņēmušie autori (skaits)

2 112

1 800

2 000

2 000

2 000

Valsts kultūrkapitāla fonda konkursos atbalstītie projekti (skaits)

2 473

3 000

3 100

3 150

3 300

Piezīmes.

1Mērķis ir iekļauts politikas plānošanas dokumentā, kas vēl nav apstiprināts.