Politikas mērķis: veicināt ilgtermiņā konkurētspējīgas (ekonomiski efektīvas un uz tirgu orientētas) uzņēmējdarbības attīstību, ievērojot reģionāli līdzsvarotas attīstības principus / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība (2019)

Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē (tūkst. euro)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads

15,3

(2017)

15

Vietējo pārtikas produktu īpatsvars kopējā patēriņā (%)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads

65

(2018)

64,5

Nozares (lauksaimniecība, pārtika, meži, zivis) eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads

67,68

(2018)

60,1

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

612 695 472

599 483 342

584 143 786

571 557 741

212 997 839

977

1 005

984

984

660

21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

26 372 058

27 984 326

28 180 870

28 176 828

27 976 888

658

682

660

660

660

64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana2

265 008 583

277 011 732

302 556 110

314 181 043

10 893 620

-

-

-

-

-

65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana2

305 285 722

266 413 046

214 425 220

202 228 213

157 529 902

290

292

293

293

-

66.00.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana2

16 029 109

28 074 238

35 677 208

26 971 657

16 597 429

29

31

31

31

-

70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

-

-

3 304 378

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (skaits)

9

9

9

9

9

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)

237 503

223 000

220 000

217 000

220 000

Valsts atbalsta lauksaimniecībai īstenotās atbalsta programmas (skaits)

6

9

6

6

6

Lauksaimniecības un mežsaimniecības traktortehnikas reģistrācija (skaits)

14 650

15 500

15 500

15 500

15 500

Lauku atbalsta dienesta veikto fizisko kontroļu īpatsvars, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%)

14,0

9

9

7,5

7,5

Kvalitātes rādītāji

Izmaksāta ES atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Izmaksāta valsts atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro)

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

2 Plānots gada laikā pārdalīt finansējumu no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas:

  • 64.08.00 papildus finansējums būs nepieciešams pārejas posma valsts atbalstam, saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 16.08.2016. sēdes protokolu Nr.40;
  • 65.08.00 papildus finansējums būs nepieciešams, lai varētu finansēt uzņemtās saistības, saskaņā ar apstiprinātajiem projektiem;
  • 66.08.00 papildus finansējums būs nepieciešams, lai varētu finansēt uzņemtās saistības, saskaņā ar apstiprinātajiem projektiem