Politikas mērķis:
oglekļa mazietilpīga, resursu efektīva un klimatnoturīga attīstība, lai Latvija sasniegtu klimata, enerģētikas, gaisa piesārņojuma samazināšanas, ūdeņu stāvokļa uzlabošanās un atkritumu apsaimniekošanas nacionālos mērķus un nodrošinātu vides kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu un īstenotu drošas un kvalitatīvas, tai skaitā bioloģiskas pārtikas apriti, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt Latvijas virzību uz klimatneitralitāti un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību
/ Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.‑2027.gadam1,  VARAM darbības stratēģija 2020.-2022.gadam2

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

 

Plānotā vērtība

Sadzīves atkritumu pārstrādes līmenis (% no radītā)

Nacionālais attīstības plāns  2021-2027

-

50

(2023)3

Radītais sadzīves atkritumu daudzums uz iedzīvotāju (kg/gadā)

Nacionālais attīstības plāns 2021-2027

-

465

(2023)

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms (% samazinājums pret 2005.gada emisijām):

Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 2020.-2030.gadam4

 

NOx (samazinājums % pret 2005. gadu)

22,3

(2018)

33

(2023)

Daļiņu PM2,5 (samazinājums % pret 2005. gadu)

27,5

(2018)

25

(2023)

GOS (samazinājums % pret 2005. gadu)

24,7

(2018)

30

(2023)

NH3 (samazinājums % pret 2005. gadu)

-6,7

(2018) 9

1

(2023)

Stabilizētas kopējās ne-ETS SEG emisijas (Mt CO2 ekvivalenta salīdzinājumā ar 2005.gadu)

VARAM darbības stratēģija 2020.-2022.gadam

9,2

(2017)5

9,0

(2021)6

Valdības rīcības plāns

24.4; 39.1; 39.2; 61.1; 62.1-62.4; 63.1-63.5; 64.1-64.5; 65,1; 65.2

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

 23 828 534

 20 387 932

 21 590 746

  15 255 610

 14 974 666

             340

             350

             352

             352

             353

23.00.00 Vides politikas īstenošana

   7 324 773

   9 137 615

   9 296 062

   9 390 735

   9 390 735

             332

             330

             331

             331

             331

28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība

   4 214 907

   5 019 306

   4 278 104

    4 278 104

   4 278 104

-

-

-

-

-

33.00.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instruments

 11 448 695

   5 572 350

   7 126 610

       999 337

      980 627

                 5

               16

               16

               16

               16

27.00.00 Klimata pārmaiņu finanšu instruments

        77 653

      112 939

        14 518

-

-

-

-

-

-

-

66.06.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

      684 751

      366 803

      631 033

      287 015

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Norvēģijas finanšu instrumenta finansētās programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanas tām un vide (LV-CLIMATE)” īstenošana

        77 755

      178 919

      244 419

      300 419

      325 200

                 3

                 4

                 5

                5

                 6

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%)

19

15

13

13

13

 

Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)

16

23

20

20

20

 

Darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)

35

35

35

35

35

Attīstības  plāni un projekti, kuriem savlaicīgi novērsta un samazināta nelabvēlīga ietekme un avāriju risks gadā  (skaits)7

119

92

96

96

98

Vides novērojumi, tai skaitā meteoroloģiskie novērojumi, gaisa kvalitātes novērojumi, ūdens kvantitatīvie un kvalitatīvie novērojumi (skaits gadā)8

4 226 699

3 998 000

3 998 000

4 098 000

11 777 000

 

Projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tūkst. t CO2)

98

64

45

-

-

Piezīmes.
­1 https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprināts%20Saeimā_2.pdf.
2https://www.varam.gov.lv/lv/institucijas-vadibas-dokumenti.
3 Atbilstoši MK 25.02.2016. noteikumiem Nr.111 “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 319 “Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” biogāzes ieguve no atkritumiem ir klasificēta kā pārstrāde, līdz ar to tā pieskaitās pie pārstrādes rādītāja.
4 Apstiprināts ar MK 2020. gada 16. aprīļa rīkojumu Nr. 197 “Par Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānu 2020.‑2030. gadam”.
5 Eiropas Vides aģentūras gala pārbaudes ziņojums par 2019.gada SEG inventarizāciju.
6 Latvijas aprēķinātie indikatīvie saistošie ne-ETS darbību ikgadējie SEG emisiju samazinājumi saskaņā ar Nacionālā enerģētikas un klimata plānu https://likumi.lv/ta/id/312423-par-latvijas-nacionalo-energetikas-un-klimata-planu-20212030-gadam.
7 Apkopojošais rādītājs no apakšprogrammas 23.02.00 “Vides pārraudzības valsts birojs” rezultatīvajiem rādītājiem.
8 Apkopojošais rādītājs no apakšprogrammas 28.00.00 “Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība” rezultatīvajiem rādītājiem.
9 NH3 mērķis netika 2018.gadā sasniegts, jo emisijas pret 2005.gadu paaugstinājās par 6,7%.