Politikas mērķis: oglekļa mazietilpīga, resursu efektīva un klimatnoturīga attīstība, lai Latvija sasniegtu klimata, enerģētikas, gaisa piesārņojuma samazināšanas, ūdeņu stāvokļa uzlabošanās un atkritumu apsaimniekošanas nacionālos mērķus un nodrošinātu vides kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu un īstenotu drošas un kvalitatīvas, tai skaitā bioloģiskas pārtikas apriti, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt Latvijas virzību uz klimatneitralitāti un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam1,  VARAM darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam2

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Sadzīves atkritumu pārstrādes līmenis no radītā (%)

Nacionālais attīstības plāns  2021. – 2027. gadam

27

(2020)

55

(2024)

Radītais sadzīves atkritumu daudzums uz iedzīvotāju (kg/gadā)

Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

470

(2018)

460

(2024)

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoma samazinājums pret 2005. gada emisijām (%):

Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 2020. – 2030. gadam3

-

-

NOx

25

(2019)

33

(2023)

Daļiņu PM2,5

29

(2019)

25

(2023)

GOS

25

(2019)

30

(2023)

NH3

-22

(2019) 4

1

(2023)

Augstai un labai ekoloģiskai kvalitātei atbilstošu ūdensobjektu īpatsvars (%)

Nacionālais attīstības plāns  2021. – 2027. gadam

21

(2017)

30

(2024)

Stabilizētas kopējās ne-ETS SEG emisijas (Mt CO2 ekvivalenta salīdzinājumā ar 2005. gadu)

VARAM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam

8,7

(2019)5

8,9

(2022)

Valdības rīcības plāns

24.4; 39.1; 39.2; 61.1; 62.1-62.4; 63.1-63.5; 64.1-64.5; 65,1; 65.2

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

  19 797 066

  21 590 746

  20 071 210

  21 387 402

  17 174 175

             338

             352

             354

             354

             352

23.00.00 Vides politikas īstenošana

    9 112 020

    9 296 062

    9 700 281

    9 700 281

    9 700 281

             318

             331

             331

             331

             331

28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība

    4 258 462

    4 278 104

    5 247 938

    5 247 938

    5 247 938

-

-

-

-

-

33.00.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instruments

    5 791 261

    7 126 610

    1 003 537

       980 627

      980 627

               16

               16

               16

               16

               16

27.00.00 Klimata pārmaiņu finanšu instruments

        86 809

        14 518

        25 230

-

-

-

-

-

-

-

66.06.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

      431 321

      631 033

      336 829

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Norvēģijas finanšu instrumenta finansētās programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanas tām un vide (LV-CLIMATE)” īstenošana

      117 193

      244 419

    3 757 395

    5 458 556

    1 245 329

                4

                5

                7

                 7

                5

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%)

17,6

13

13

13

 

13

Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)

20,6

20

20

20

 

20

Veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi darbībās ar jonizējošā starojuma avotiem (%)6

32,8

35

35

35

35

Attīstības  plāni un projekti, kuriem savlaicīgi novērsta un samazināta nelabvēlīga ietekme un avāriju risks, gadā (skaits)7

136

96

96

98

108

Vides novērojumi, tai skaitā meteoroloģiskie novērojumi, gaisa kvalitātes novērojumi, ūdens kvantitatīvie un kvalitatīvie novērojumi (skaits)8

4 574 150

3 998 000

4 098 000

11 777 000

15 619 400

Piezīmes.

­1 https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprināts%20Saeimā_2.pdf.

2https://www.varam.gov.lv/lv/institucijas-vadibas-dokumenti.

3 Apstiprināts ar MK 2020. gada 16. aprīļa rīkojumu Nr. 197 “Par Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānu 2020. – 2030. gadam”.

4 NH3 mērķis 2019. gadā netika sasniegts, jo emisijas pret 2005. gadu paaugstinājās par 22%.

5 2021. gada SEG inventarizācijas pārbaudes ziņojuma projekts, kas sagatavots saskaņā ar ES Regulas nr.525/2013 19.2. pantu.

6 Precizēts rādītāja nosaukums, nemainot tā būtību.

7 Apkopojošais rādītājs no apakšprogrammas 23.02.00 “Vides pārraudzības valsts birojs” rezultatīvajiem rādītājiem.

8 Apkopojošais rādītājs no apakšprogrammas 28.00.00 “Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība” darbības rezultāta “Uzturēti un papildināti vides monitoringa dati vienotas vides informācijas sistēmā”.