Politikas mērķis: nodrošināt cilvēkkapitālu tautsaimniecības transformācijai uz augstāku pievienoto vērtību / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Iedzīvotāju īpatsvars 30-34 gadu vecumā ar augstāko izglītību (%)[175]

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

43,8

(2017)

40

(2020)

Absolventu (ISCED 5. un 6.) īpatsvars STEM jomās no kopējā absolventu skaita (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.- 2020. gadam

19,9

(2018)

27

(2020)

Grādu vai kvalifikāciju ieguvušie studenti augstskolās un koledžās (skaits tūkst.) [174]

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

15,3

(2018)

24,6

(2020)

Valdības rīcības plāns

Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 43., 56.,125., 128., 129. , 130. un 131.  punkti.

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

65 869 409

67 775 593

68 508 412

68 469 426

68 666 325

256,9

269

235

235

235

03.01.00  Augstskolas

46 762 392

48 333 856

48 833 133

48 754 996

48 676 858

-

-

-

-

-

03.03.00  Zinātniskās darbības attīstība augstskolās un koledžās

7 619 609

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

-

-

-

-

-

03.04.00  Studējošo un studiju kreditēšana

338 046

931 660

544 609

715 217

912 116

-

-

-

-

-

03.05.00  Snieguma finansējums augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai

-

78 137

156 275

234 412

312 550

-

-

-

-

-

03.08.00 Augstākās izglītības padome

107 564

110 590

115 594

115 594

115 594

-

-

-

-

-

03.11.00  Koledžas

10 480 901

11 180 325

11 717 776

11 508 182

11 508 182

243,9

251

 

220

 

220

 

220

 

03.13.00  Studiju virzienu akreditācija

281 774

281 774

281 774

281 774

281 774

-

-

-

-

-

42.08.00  Studiju un zinātnes administrācijas darbības nodrošināšana

279 123

359 251

359 251

359 251

359 251

13

18

15

15

15

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts budžeta finansētās studiju vietas IZM augstskolās un koledžās (skaits)

18 837

18 7192

18 6072

18 6072

18 6072

Absolventi par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā IZM augstskolās un koledžās (kopējais skaits)

5 576

4 890

4 890

4 890

4 890

STEM absolventu skaits par valsts budžeta līdzekļiem IZM (% no kopējā absolventu skaita)

40

42

39

39

39

Augstskolu piesaistītais starptautisko projektu, nozares pasūtīto pētījumu un radošo projektu finansējums (milj. euro)

10,4

10,4

16

16

16

Īstenotas licencētas studiju programmas (skaits)

916

900

900

600

600

Izsniegtie kredīti (kopējais skaits)

113 223

123 746

114 000

114 000

114 000

Izsniegtie studiju un studējošo kredīti ar valsts galvojumu (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek izmaksāts kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu)

5 579

11 779

5 100

5 100

5 100

Studiju programmu izglītības tematiskajā jomā “Izglītība” absolventu skaits, kas uzsāka darbu izglītības iestādēs (skaits)

418

400

420

420

420

Akreditētās studiju programmas STEM studiju jomās un izglītības tematiskajās jomās, kuras ietilpst 2019.gada akreditētajos studiju virzienos (skaits)

-

-

-

-

145

Kvalitātes rādītāji

Jaunie zinātnieki - pētniecībā nodarbinātie maģistranti, doktoranti un doktora grāda ieguvēji (PLE) (skaits)

405

390

410

410

410

Bezdarba līmenis iedzīvotājiem ar augstāko izglītību (15-64) (%)

4

4

4

4

4

Studējošie, kuri iegūst specialitāti, izmantojot studiju kredītu ar valsts galvojumu (% no maksas studentu skaita)

9

12

6

6

6

Ārvalstu studenti, kas studē grāda, kvalifikācijas iegūšanai (skaits)

7 500

7 500

8 280

8 280

8 280

2 Valsts budžeta finansētas studiju vietu samazinājums saistīts ar pārdali dārgākām programmām no pamatlīmeņa (koledžas, bakalaura) studijām uz augstāka līmeņa studijām (maģistra, doktora)