Politikas mērķis:
Nodrošināt cilvēkkapitālu tautsaimniecības transformācijai uz augstāku pievienoto vērtību
/ Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam, Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam1 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā

vērtība

Plānotā

vērtība

Augstākās izglītības iestāžu nesenu (pirms viena-trim gadiem) absolventu (20–34 gadu vecumā) nodarbinātības līmenis (%)[151]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.‑2027. gadam

84,1

(2018)

86

(2024)

Dabaszinātņu, matemātikas un informācijas tehnoloģiju jomu absolventu īpatsvars no kopējā absolventu skaita augstākajā izglītībā (%) [163]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.‑2027. gadam

6,8

(2018)

9,4

(2024)

Pieaudzis akadēmiskā personāla īpatsvars, kuri nodarbināti pilna laika slodzē augstākās izglītības iestādēs (ISCED 5-8) (%) [RR 1.1.]

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.- 2027. gadam1

17,8

(2018)

25

(2024)

Absolventu nodarbinātība ir atbilstoša profesiju pamatgrupās no 0 līdz 3 (vadītāji, vecākie speciālisti un speciālisti)(% pret kopējo nodarbināto absolventu skaitu) [RR 2.7.]

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.- 2027. gadam1

78

(2018)

80

(2024)

Valdības rīcības plāns

43., 56.,125., 128., 129. , 130., 131.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

68 522 129

68 612 377

75 800 380

74 348 358

74 797 033

153,5

150

140,5

140,5

140,5

03.01.00  Augstskolas

49 525 332

48 754 996

54 470 945

52 490 900

52 365 900

 -

-

-

-

-

03.03.00  Zinātniskās darbības attīstība augstskolās un koledžās

6 500 000

6 500 000

6 499 476

6 499 476

6 499 476

-

-

-

-

-

03.04.00  Studējošo un studiju kreditēšana

403 890

1 280 049

2 105 925

2 886 368

3 335 043

-

-

-

-

-

03.05.00  Snieguma finansējums augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai

156 275

156 275

-

109 413

234 413

-

-

-

-

-

03.08.00 Augstākās izglītības padome

115 594

119 318

122 982

122 982

122 982

-

-

-

-

-

03.11.00  Koledžas

11 191 961

11 262 203

12 241 141

11 879 308

11 879 308

140,5

142,5

140,5

140,5

140,5

03.13.00  Studiju virzienu akreditācija

295 046

359 911

359 911

359 911

359 911

-

-

-

-

-

42.08.00  Studiju un zinātnes administrācijas darbības nodrošināšana

334 031

179 625

-

-

-

13

7,5

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts budžeta finansētās studiju vietas IZM augstskolās un koledžās (skaits)

18 613

18 607

18 328

18 328

18 328

Absolventi par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā IZM augstskolās un koledžās (skaits)

6 693

4 890

4 890

4 890

4 890

STEM absolventu skaits par valsts budžeta līdzekļiem IZM no kopējā absolventu skaita (%)

45,3

32

32

32

32

Augstskolu piesaistītais starptautisko projektu, nozares pasūtīto pētījumu un radošo projektu finansējums (milj. euro)

12,4

16

16

16

16

Izsniegti studiju un studējošo kredīti, kas ir garantēti ar valsts budžeta finansēto portfeļgarantiju (skaits)

-

2 000

1 800

1 800

1 800

 

Izsniegtie kredīti (skaits)

112 772

117 732

87 238

87 238

87 238

Kvalitātes rādītāji

Jaunie zinātnieki - pētniecībā nodarbinātie maģistranti, doktoranti un doktora grāda ieguvēji (PLE) (skaits)

407,7

410

410

410

410

Bezdarba līmenis iedzīvotājiem ar augstāko izglītību (15-64) (%)

3,1

4

4

4

4

Absolventu ienākumu līmenis ir augstāks, nekā vidējā darba alga valstī (%)

-

-

22

22

22

Piezīmes.
1Mērķis un rādītāji ir iekļauti politikas plānošanas dokumentā, kas vēl nav apstiprināts.