Politikas mērķis: nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu, valsts ugunsdrošības uzraudzības veikšanu, kā arī vadīt, koordinēt un kontrolēt civilās aizsardzības sistēmas darbību / MK 2010. gada 27. aprīļa noteikumi Nr. 398 “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums”, Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020 – 2022.gadam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2022)

Vidēji ugunsgrēkos bojāgājušie cilvēki uz 100 000 iedzīvotāju (skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

4,4

3,8

Vidējais VUGD ierašanās laiks notikuma vietā (min)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

8,4

9

Valdības rīcības plāns

191.2; 191.4; 191.8; 192.2; 193.3; 196.1; 196.2.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

54 258 238

60 271 232

75 779 279

58 687 270

64 958 111

3 174

3 216

3 253

3 253

3 253

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

53 462 587

59 196 352

75 424 780

58 687 270

64 958 111

3 174

3 216

3 253

3 253

3 253

69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

393 836

731 743

-

-

-

-

-

-

-

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)

220 684

218 627

269 950

-

-

-

-

-

-

-

70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” projektu un pasākumu īstenošana

17 072

62 861

21 849

-

-

-

-

-

-

-

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

72 394

61 649

62 700

-

-

-

-

-

-

-

73.09.00 Amerikas Savienoto Valstu valdības finansētie projekti

12 190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

79 475

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo (skaits)

92

91

91

92

92

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta specializētie transportlīdzekļi (skaits)

788

776

776

776

776

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ugunsgrēki (bez kūlas ugunsgrēkiem) (skaits)

5 591

7 200

7 150

7 100

7 050

Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)

5 130

7 500

7 500

7 500

7  500

Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (skaits)

875

700

700

700

700

Veikta izglītojošu pasākumu rīkošana un dalība trešo pušu organizētajos informatīvi izglītojošajos pasākumos (skaits)

15

25

25

25

25

Speciālisti, kuri ieguvuši 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)

31

43

43

43

43

Kvalitātes rādītāji

Facebook  sekotāji (skaits)

16 556

15 000

16 000

17 000

18 000

Twitter konta sekotāji (skaits)

16 400

15 100

15 300

15 500

15 700