Politikas mērķis: paaugstināt tautsaimniecības konkurētspēju, sekmējot piegāžu drošumu, ilgtspējīgu enerģijas ražošanu un patēriņu, kā arī attīstot Eiropas enerģētikas infrastruktūras savienošanu un elektroenerģijas sadales infrastruktūru/Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam, Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība (2020)

Energoatkarība (neto energoresursu imports/bruto iekšzemes enerģijas patēriņš plus bunkurēšana ,%)

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.‑2020.gadam

44,1

(2017)

44,1

Enerģijas, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem, īpatsvars enerģijas bruto gala patēriņā (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam [196]

39,01

(2017)

40,0

Enerģijas patēriņš IKP radīšanai (kg naftas ekvivalenta uz 1000euro no IKP)

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.‑2020.gadam

200,3

(2017)

176

Infrastruktūras savienojumi elektrības tirgū (starpsavienojumu jauda pret uzstādīto ģenerējošo jaudu visās trīs Baltijas valstīs, %)

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.‑2020.gadam

23,7

(2018)

15

Infrastruktūras savienojumi gāzes tirgū Integrācija ES tīklos, iespējas pirkt dabasgāzi no dažādiem avotiem visās trīs Baltijas valstīs (savienojumu skaits)

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.‑2020.gadam

2

(2018)

1

Valdības rīcības plāns

29.1.-2., 30.1., 39.1., 81.1.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

111295456

45612202

49830962

29751507

29501675

7

18

42

38

34

29.01.00 Naftas produktu rezervju uzturēšana

10541324

23922833

28095732

28109506

28109506

-

2

2

2

2

29.02.00 Elektroenerģijas lietotāju atbalsts

98528982

18237801

17564506

-

-

2

9

-

-

-

29.04.00 Energoefektivitātes politikas ieviešana

142824

1121648

446005

446005

446005

-

-

-

-

-

29.05.00 Valsts pētījumu programma enerģētikā

1911330

2000000

2000000

-

-

1

1

1

-

-

29.06.00 Enerģētikas jautājumu administrēšana

-

-

1271000

931000

931000

-

-

30

30

30

69.06.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības projekti

170996

329920

453719

264996

15164

4

6

9

6

2

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Nodrošinātas naftas produktu rezerves enerģētiskās krīzes gadījumam apjomā, kas atbilst dienas vidējā tīrā importa daudzumam 90 dienu laikā (% no noteiktā apjoma)

100

100

100

100

100

Nodrošināta elektroenerģija par konkurētspējīgām cenām, saglabājot OIK noteiktā līmenī (OIK likme EUR/MWh)

23,95

22,68

22,68

-

-

Veiktas elektroenerģijas obligātā iepirkuma staciju pārbaudes klātienē (skaits)

-

-

50

50

50

Izvērtēti elektrostaciju gada pārskati (skaits)

-

-

330

320

310

Nodrošināts atbalsts aizsargātajiem lietotājiem (aizsargāto lietotāju īpatsvars %, kuriem ir sniegts atbalsts)

100

100

100

-

-

Kvalitātes rādītāji

Globālais enerģētikas arhitektūras indekss Energy Transition Index,(vieta)

29

13

21

21

21