Politikas mērķis: paaugstināt tautsaimniecības konkurētspēju, sekmējot piegāžu drošumu, ilgtspējīgu enerģijas ražošanu un patēriņu, kā arī attīstot Eiropas enerģētikas infrastruktūras savienošanu un elektroenerģijas sadales infrastruktūru/Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam, Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Energoatkarība (neto energoresursu imports/bruto iekšzemes enerģijas patēriņš plus bunkurēšana ,%)

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.‑2020.gadam

51,2

(2015)

44,1

(2020)

Enerģijas, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem, īpatsvars enerģijas bruto gala patēriņā (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam [196]

38,7

(2015)

40,0

(2020)

Enerģijas patēriņš IKP radīšanai (kg naftas ekvivalenta uz 1000 euro no IKP)

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.‑2020.gadam

206

(2015)

176

(2020)

Infrastruktūras savienojumi elektrības tirgū (starpsavienojumu jauda pret uzstādīto ģenerējošo jaudu visās trīs Baltijas valstīs, %)

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.‑2020.gadam

10

(2014)

≥ 15

(2020)

Infrastruktūras savienojumi gāzes tirgū Integrācija ES tīklos, iespējas pirkt dabasgāzi no dažādiem avotiem visās trīs Baltijas valstīs (savienojumu skaits)

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.‑2020.gadam

≥ 1

(2016)

≥ 1

(2020)

Valdības rīcības plāns

11.1., 12.1., 12.2., 13.1., 13.2., 14.1., 65.3.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

92 640 680

101 906 087

118 686 847

48 761 256

49 155 689

-

2

7

6

5

29.01.00 Naftas produktu rezervju uzturēšana

14 131 721

23 508 645

26 846 917

28 109 506

28 109 506

-

-

-

-

-

29.02.00 Elektroenerģijas lietotāju atbalsts

63 850 522

78 227 442

89 314 340

18 237 801

18 835 506

-

-

2

2

2

29.04.00 Energoefektivitātes politikas ieviešana

x

x

309 120

282 700

190 070

x

x

-

-

-

29.05.00 Valsts pētījumu programma enerģētikā

x

x

2 000 000

2 000 000

2 000 000

x

x

1

1

1

61.06.Kohēzijas fonda projekti (2007-2013)

14 577 154

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.06.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības projekti

81 283

170 000

216 470

131 249

20 607

-

2

4

3

2

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Naftas produktu rezerves enerģētiskās krīzes gadījumam apjomā, kas atbilst dienas vidējā tīrā importa daudzumam 90 dienu laikā (% no noteiktā apjoma)

100

100

100

100

100

Elektroenerģija par konkurētspējīgām cenām, saglabājot OIK noteiktā līmenī (OIK likme EUR/MWh)

26,79

26,79

25,79

25,79

24,92

Aizsargāto lietotāju īpatsvars, kuriem ir sniegts atbalsts (%)

100

100

100

100

100

Kvalitātes rādītāji

Globālais enerģētikas arhitektūras indekss (vieta)

14

14

14

13

13