Politikas mērķis: paaugstināt tautsaimniecības konkurētspēju, sekmējot enerģētisku drošību, ilgtspējīgu un efektīvu enerģijas ražošanu un patēriņu, kā arī attīstot Eiropas enerģētikas infrastruktūras savienošanu un elektroenerģijas sadales infrastruktūru/ Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021. – 2030. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2022)

Kopējais primārās enerģijas patēriņš (tūkst. TJ)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam [311]

190,9

(2019)

186

Energoatkarība, importa īpatsvars bruto iekšzemes enerģijas patēriņā (t.sk. bunkurēšana) (%)

Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021. – 2030. gadam

43,96

(2019)

38,9

Baltijas valstu dabasgāzes pārvades savienojumi ar citām ES valstīm (skaits)

Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021. – 2030. gadam

1

(2020)

2

No AER saražotās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas galapatēriņā (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam [309]

40,97

(2019)

42

Mājokļi, t.sk. dzīvokļu īpašumi, kur uzlabota energoefektivitāte (kumulatīvais skaits)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam [348]

19 207

(2020)

21 000

Valdības rīcības plāns

29.1.-2., 30.1., 39.1., 81.1.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

36 948 631

61 916 279

74 664 554

61 290 756

27 608 941

42

39

32

30

30

29.01.00 Naftas produktu rezervju uzturēšana

24 199 490

28 109 506

29 591 820

26 609 506

26 609 506

2

-

-

-

-

29.02.00 Elektroenerģijas lietotāju atbalsts

10 055 958

31 576 857

43 628 226

33 436 400

-

-

-

-

-

-

29.04.00 Energoefektivitātes politikas ieviešana

16 174

446 005

85 000

85 000

85 000

-

-

-

-

-

29.05.00 Valsts pētījumu programma enerģētikā

1 510 525

545 160

-

-

-

1

1

-

-

-

29.06.00 Enerģētikas jautājumu administrēšana

893 935

925 645

1 226 190

1 159 850

914 435

30

30

30

30

30

69.06.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projekti

272 549

313 106

133 318

-

-

9

8

2

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Naftas produktu rezerves enerģētiskās krīzes gadījumam apjomā, kas atbilst dienas vidējā tīrā importa daudzumam 90 dienu laikā, no noteiktā apjoma  (%)

100

100

100

100

100

Elektroenerģija par konkurētspējīgām cenām, saglabājot OIK noteiktā līmenī (EUR/MWh)

22,68

17,51

13,50

13,50

-

Elektroenerģijas obligātā iepirkuma staciju pārbaudes klātienē (skaits)

54

50

50

50

50

 Izvērtēti elektrostaciju gada pārskati (%)

-

-

100

100

100

Aizsargāto lietotāju īpatsvars, kuriem ir sniegts atbalsts (%)

100

100

100

100

-

Veikti pasākumi IKT risinājuma izveidei  enerģētikas politikas monitoringam (skaits)

-

-

1

1

1

Kvalitātes rādītāji

Globālais enerģētikas arhitektūras indekss – Energy Transition Index (vieta)

22

21

21

21

21