Politikas mērķis: nodrošināt ekosistēmu kvalitāti, dabas aizsardzības un sociāli-ekonomisko interešu līdzsvarotību, veicināt vides izzināšanas, izpratnes un atbildības motivācijas rašanos videi tolerantas sabiedrības un Latvijas kā „zaļas” valsts tēla veidošanai / Vides politikas pamatnostādnes 2014. 2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (gads)

Plānotā vērtība (gads)

Lauku putnu indekss

(1999.g. = 100)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

115

(2010)

115

(2020)

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) platības īpatsvars (% no valsts teritorijas)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

18

(2015)

18

(2030)

Valdības rīcības plāns

6.8.punkts

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

13 082 111

13 320 161

16 802 022

16 413 984

14 869 512

185

196

196

196

196

21.00.00 Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 291 428

5 732 795

5 984 931

5 892 949

5 775 028

7

5

5

5

5

24.00.00 Dabas aizsardzība

6 049 615

6 280 934

7 188 673

7 192 005

7 191 546

178

191

191

191

191

61.08.00 Kohēzijas fonda (KF) projekti (2014-2020)

61 591

-

2 751 467

2 750 399

1 497 148

-

-

-

-

-

70.06.00 LIFE programmas projekti

1 650 650

913 792

806 756

578 631

216 397

-

-

-

-

-

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu (2007–2013)

28 827

392 640

70 195

-

189 393

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzturēti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits gadā)

332

738

738

738

738

Apsaimniekoti pļavu, meža un purvu biotopi (ha gadā)

998

15 166

15 166

15 166

15 166

Vides izglītības pasākumi (Muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, pasākumi, ekskursijas, lekcijas, semināri, kursi, ekspertu konsultācijas) (skaits gadā)1

1 196

2 100

2 100

2 100

2 100

Ex situ  un krājumā uzturētās vienības (skaits)

212 349

211 189

212 549

212 649

212 749

Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.)

-

700

700

700

700

Kvalitātes rādītāji

Apmeklētāji (skaits gadā)2

318 757

255 000

255 000

255 000

240 000

1Apkopojošais rādītājs no 24.05.00 ,,Zinātniskā institūta ,,Nacionālais botāniskais dārzs,, valsts funkciju nodrošinājums”, 24.06.00 ,,Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana”, 24.08.00 ,,Nacionālo parku darbības nodrošināšana”

2LDM, NBD, DAP Dabas izglītības centros, Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju un informācijas centros, Līgatnes dabas takās