Politikas mērķis:
b
ioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kas balstīta zinātniskajos pētījumos, līdzsvarojot ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās intereses
, nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt Latvijas virzību uz klimatneitralitāti un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam1, VARAM darbības stratēģija 2020.-2022.gadam2

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2019)

Plānotā vērtība

Lauku putnu indekss (1999.g. = 100)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

88,43

115

(2021)

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) platības īpatsvars (% no valsts teritorijas)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

18 4

18

(2030)

Valdības rīcības plāns

64.1; 64.4; 64.5

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

     18 207 188

   20 656 045

    21 145 773

    17 263 772

    17 245 855

                 198

              200

                196

                194

              194

21.00.00 Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās

       5 774 327

     6 138 498

      6 033 600

      6 666 931

      6 715 727

                     5

                  5

-

-

-

24.00.00 Dabas aizsardzība

       7 510 841

     9 190 963

      9 188 995

      9 498 781

      9 496 601

                 188

191

191

191

191

61.08.00 Kohēzijas fonda (KF) projekti (2014-2020)

       3 097 011

     3 978 716

      3 893 617

         484 129

         339 490

                     1

                  3

                    2

-

-

64.08.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)

              4 053

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.08.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

                 624

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014‑2020)

            19 555

            9 476

-

-

-

                     2

                  1

-

-

-

70.06.00 LIFE programmas projekti

       1 595 075

        855 408

      1 692 860

         613 931

         694 037

                     2

-

                    3

                    3

                  3

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu (2007–2013)

          205 702

        482 984

         336 701

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzturēti labā stāvoklī un pilnveidoti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits)

748

748

748

748

748

Labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai, apsaimniekoti VARAM valdījumā esošie pļavu, meža un purvu biotopi (ha)

17 256,8

18 007

18 007

18 007

18 007

Vides izglītības pasākumi (Muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, pasākumi, ekskursijas, lekcijas, semināri, kursi, ekspertu konsultācijas) (skaits)5

2 647

1 850

1 850

1 850

1 950

Ex situ  un krājumā uzturētās vienības (skaits)6

222 778

222 815

229 515

 

230 565

 

232 515

 

Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.)

795

700

700

1 000

1 000

Kvalitātes rādītāji

Apmeklētāji (skaits)7

391 983

280 000

280 000

280 000

275 000

Piezīmes.
1https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprināts%20Saeimā_2.pdf.
2https://www.varam.gov.lv/lv/institucijas-vadibas-dokumenti.
3 Lauku putnu indekss tiek aprēķināts, pamatojoties uz Dienas putnu fona monitoringa datiem.
4 2019.gadā Natura 2000 jeb ES nozīmes īpaši aizsargājamās iekšzemes dabas teritorijas veidoja 11,5% no Latvijas iekšzemes teritorijas.
5Apkopojošais rādītājs no 24.05.00 ,,Zinātniskā institūta ,,Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums”, 24.06.00 ,,Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana”, 24.08.00 ,,Nacionālo parku darbības nodrošināšana”.
6 Apkopojošais rādītājs no 24.05.00 ,,Zinātniskā institūta ,,Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums”, 24.06.00 ,,Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana”.
7 Latvijas Dabas muzejs, Nacionālais Botāniskais dārzs, Dabas aizsardzības pārvalde Dabas izglītības centros, Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju un informācijas centros, Līgatnes dabas takās.