Politikas mērķis: komercdarbībai labvēlīga˗stabila un efektīva tiesiskā vide Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Vidējais maksātnespējas procesa ilgums (gadi)

Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016. - 2020.gadam un to īstenošanas plāns

1,6

1,3

Maksātnespējas procesa izmaksas (izmaiņas centos no viena euro attiecībā pret iepriekšējo gadu)

Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016. - 2020.gadam un to īstenošanas plāns

0,161

1,392

Sekmīgi pabeigto tiesiskās aizsardzības procesu skaits pret izbeigtajiem tiesiskās aizsardzības procesiem (%)

Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016. - 2020.gadam un to īstenošanas plāns

8,0

30,0

Elektroniski saņemtie pieteikumi pakalpojumu saņemšanai Uzņēmumu reģistrā (%)

-

45,0

60,0

Valdības rīcības plāns

177.2., 179.1.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

7933660

8033986

9218069

7833358

7833358

235

238

238

238

238

06.01.00 Juridisko personu reģistrācija

4558657

4325741

5432653

4172651

4172651

182

178

178

178

178

06.03.00 Maksātnespējas procesa pārvaldība

1775410

1659735

1700906

1697155

1697155

53

60

60

60

60

06.04.00 Darbinieku prasījumu garantiju fonds

1278486

1947000

1947000

1947000

1947000

-

-

-

-

-

06.05.00 Maksātnespējas procesa izmaksas

8556

16552

16552

16552

16552

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

216467

84958

120958

-

-

-

-

-

-

-

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)

96084

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Administratora atlīdzības segšana, komersantu skaits

4

14

14

10

5

Pārējo administrācijas izmaksu segšana, komersantu skaits

0

 

3

3

3

1

Gadā pārbaudīto maksātnespējas procesu skaits no visiem pasludinātajiem maksātnespējas procesiem, kuros pieņemts lēmums par administratora rīcību konkrētā maksātnespējas procesā

115

260

120

120

120

Elektroniski saņemto reģistrācijas pieteikumu īpatsvars (%) no kopējā saņemto pieteikumu skaita

45

65,0

65,0

65,0

67

Kvalitātes rādītāji

Latvijas pozīcija starptautiskajā Doing Business reitingā sadaļā Maksātnespējas risinājumi (vieta)

53

54

50

46

46

Latvijas pozīcija starptautiskajā Doing Business reitingā sadaļā Uzņēmējdarbības uzsākšana (vieta)

22

24

10

10

10

Piezīmes.

1 Faktiskā vērtība 2018.gadā ir izmaiņas centos no viena euro attiecībā pret iepriekšējo gadu.

Katrs kreditoram segtais 1 euro izmaksā 1.39 euro (plānotā vērtība, iespējams, mainīsies, ievērojot Starptautiskā Valūtas fonda ieteikumus).