Politikas mērķis:
komercdarbībai labvēlīga ˗ stabila un efektīva tiesiskā vide
/ Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam¹

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2019)

Plānotā vērtība

(2021)

Vidējais maksātnespējas procesa ilgums (gadi)

Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016. - 2020.gadam un to īstenošanas plāns²

1,4

 

1,3

 

Maksātnespējas procesa izmaksas (izmaiņas centos no viena euro attiecībā pret iepriekšējo gadu)

Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016. - 2020.gadam un to īstenošanas plāns²

1,41

1,39³

Sekmīgi pabeigto tiesiskās aizsardzības procesu skaits pret izbeigtajiem tiesiskās aizsardzības procesiem (%)

Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016. - 2020.gadam un to īstenošanas plāns²

9,8

 

30,0

 

Elektroniski saņemtie pieteikumi pakalpojumu saņemšanai Uzņēmumu reģistrā (%)

-

50,0

68,0

Valdības rīcības plāns

177.2., 179.1.

Piezīmes.
1Tieslietu ministrijas darbības stratēģijā 2018.-2020.gadam noteiktais mērķis ir aktuāls
2Politikas rezultatīvo rādītāju uzraudzība tiks turpināta
3Katrs kreditoram segtais 1 euro izmaksā 1,39 euro

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

7 217 159

9 218 069

11 055 977

11 032 865

10 485 963

234

238

239

239

239

06.01.00 Juridisko personu reģistrācija

3 881 582

5 432 653

5 287 968

5 301 896

4 761 557

178

178

177

177

177

06.03.00 Maksātnespējas procesa pārvaldība

1 622 780

1 700 906

1 725 774

1 729 000

1 723 148

56

60

62

62

62

06.04.00 Darbinieku prasījumu garantiju fonds

1 711 943

1 947 000

3 997 703

3 997 703

3 997 703

-

-

-

-

-

06.05.00 Maksātnespējas procesa izmaksas

854

16 552

8 532

4 266

3 555

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

120 958

36 000

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Administratora atlīdzības segšana (komersantu skaits)

2

14

12

6

5

Pārējo administrācijas izmaksu segšana (komersantu skaits)

0

 

3

12

6

5

Atcelto lēmumu īpatsvars no Maksātnespējas kontroles dienesta sūdzību izskatīšanas rezultātā pieņemto lēmumu skaita (%)

-

-

2,5

2,5

2,5

Atcelto lēmumu īpatsvars no Maksātnespējas kontroles dienesta uzraudzības kārtībā pieņemto lēmumu par pārkāpumu atzīšanu skaita (%)

-

-

3,0

3,0

3,0

Apmeklētas kreditoru sapulces (skaits)

80

75

75

80

75 

Elektroniski saņemto reģistrācijas pieteikumu īpatsvars  no kopējā saņemto pieteikumu skaita (%)

49

65,0

66,0

67,0

67,0  

Kvalitātes rādītāji

Latvijas pozīcija starptautiskajā Doing Business reitingā sadaļā Maksātnespējas risinājumi (vieta)

54

50

46

46

46

Latvijas pozīcija starptautiskajā Doing Business reitingā sadaļā Uzņēmējdarbības uzsākšana (vieta)

24

10

10

10

10