Politikas mērķis: nodrošināt kultūras saglabāšanu un uzturēšanu / Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2014)

Plānotā vērtība (2019)

Amatiermākslas kolektīvu dalībnieki uz 100 iedzīvotājiem (skaits) [433]

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

3,3

3,6

3

(2020)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījums

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

43 755 120

41 169 597

46 178 270

50 611 015

42 233 031

1 815

1 830

1 834

1 820

1 820

21.00.00  Kultūras mantojums

35 212 624

34 906 253

39 447 816

45 490 664

36 675 319

1 795

1 817

1 816

1 816

1 816

22.05.00  Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma

419 244

419 349

418 453

418 453

418 453

4

4

4

4

4

22.06.00  Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošana

206 812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.07.00  Nomas maksas VAS “Valsts nekustamie īpašumi” programmas “Mantojums-2018” ietvaros

3 180 491

3 299 822

3 291 330

4 179 824

4 618 362

-

-

-

-

-

22.08.00  UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

111 249

111 249

111 249

111 249

111 249

-

-

-

-

-

24.00.00 Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana kultūras nozarē

409 648

409 648

409 648

409 648

409 648

-

-

-

-

-

62.06.00  Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

505 871

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.06.00  Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2007-2013)

191 587

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto projektu un pasākumu īstenošana

3 469 720

2 019 276

2 490 867

-

-

8

8

4

-

-

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

47 874

4 000

8 907

1 177

-

8

1

10

-

-

Citi ieguldījumi

KM padotības iestāde kultūras mantojuma nozarē (skaits)

14 

14 

14 

14 

14 

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā glabājamo vienību pieaugums (skaits)

47 800

50 000

50 000

50 000

50 000

Muzeju krājumu papildinājums (vienību skaits)

74 243

70 000

70 000

70 000

70 000

Latvijas Nacionālajā arhīvā glabājamo vienību pieaugums (skaits)

144 000

75 000

75 000

75 000

75 000

Ar valsts atbalstu organizēti tautas mākslas un tradicionālās kultūras pasākumi (skaits)

83

83

83

85

85

Kvalitātes rādītāji

Bibliotēku, muzeju un arhīvu apmeklējumi uz 100 iedzīvotājiem

737

740

750

760

770

Kultūras pieminekļu īpatsvars, kuru stāvoklis novērtēts kā labs un apmierinošs (%)

88

88

89

89

90