Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu racionālu izmantošanu un apsaimniekošanas ilgtspējību / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019. gads

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2019)

Publiski pieejamo iekšējo ūdeņu zivju resursu papildinājums ar zivju kāpuriem, mazuļiem un smoltiem, tai skaitā nēģu kāpuriem (milj.gab.)

Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2017.‑2020. gadam

15,8

15

Augošu koku krāja (milj.m3)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019. gads

670

670

Saimniecību īpatsvars, kuras audzē kultūraugus saskaņā ar vadlīnijām integrētai audzēšanai (%)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019. gads

39,3

40,0

Esošo augu karantīnas organismi (skaits)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019. gads

13

14

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

27 505 364

30 452 022

45 783 786

27 330 433

27 306 323

827

864

864

864

864

24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

16 086 337

18 086 060

16 059 077

16 043 228

16 056 113

648

685

685

685

685

25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana

1 756 044

1 974 635

1 974 635

1 766 912

1 729 917

-

-

-

-

-

26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

3 907 476

3 850 377

4 118 734

4 118 734

4 118 734

-

-

-

-

-

27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība

5 755 507

6 540 950

5 900 821

5 401 559

5 401 559

179

179

179

179

179

70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

-

-

17 730 519

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Valsts meža dienesta virsmežniecības reģioni (skaits)

10

10

10

10

10

Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas

(skaits)

5

5

5

5

5

Uzturētas akreditētas Valsts augu aizsardzības dienesta laboratorijas (skaits)

3

3

3

3

3

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Nodzēsti ugunsgrēki (skaits gada laikā)

423

706

706

706

706

No valsts dotācijas finansēto ūdenstilpnēs izlaisto zivju kāpu­ri un mazuļi (skaits miljonos)4

7,58

12,4

6,03

6,03

6,03

Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)

32

32

32

32

32

Veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits)

12 084

15 050

15 050

15 050

15 050

4Turpmāk ar 2019. gadu darbības rezultatīvā rādītāja skaitliskā vērtība tiks norādīta atbilstoši valsts budžeta apakšprogrammā 25.01.00 “Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte” plānotajam finansējumam (Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2017.-2020. gadam, 1.rīcības virziena īstenošana). 2018. gada vērtība satur Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2017.-2020. gadam 1. un 2.rīcības virziena īstenošanas plānu kopsummu