Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu racionālu izmantošanu un apsaimniekošanas ilgtspējību / ZM darbības stratēģija 2021.-2027.gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2021)

Publiski pieejamo iekšējo ūdeņu zivju resursu papildinājums ar zivju kāpuriem, mazuļiem un smoltiem, tai skaitā nēģu kāpuriem (milj.gab.)

Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2017.‑2020. gadam, Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2021.-2024. gadam

18,9

15,0

Augošu koku krāja (milj. m3)

ZM darbības stratēģija 2021.‑2027. gadam1

682,8

681

Saimniecību īpatsvars, kuras audzē kultūraugus saskaņā ar vadlīnijām integrētai audzēšanai (%)

ZM darbības stratēģija 2021.‑2027. gadam1

40,7

50

Esošo augu karantīnas organismi (skaits)

ZM darbības stratēģija 2021.‑2027. gadam1

13

13

Valdības rīcības plāns

62,2.,62,4.,63,4.,71,1.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

45 650 780

28 167 627

29 039 389

29 187 339

29 058 017

808

827

830

830

830

24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

16 032 293

16 052 643

16 227 925

16 224 352

16 220 199

629

648

646

646

646

25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana

1 952 291

1 974 635

1 937 640

1 937 640

1 937 640

-

-

-

-

-

26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

4 118 734

4 608 790

5 158 808

5 158 808

5 158 808

-

-

-

-

-

27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība

5 551 090

5 531 559

5 663 869

5 686 741

5 686 741

179

179

184

184

184

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu

104 483

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

17 891 889

-

51 147

179 798

54 629

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Valsts meža dienesta virsmežniecības reģioni (skaits)

10

10

10

10

10

VAAD reģionālās nodaļas (skaits)

5

5

5

5

5

Uzturētas akreditētas VAAD laboratorijas (skaits)

3

3

3

3

3

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Nodzēsti ugunsgrēki (skaits gada laikā)

1 110

706

706

706

706

No valsts dotācijas finansēto ūdenstilpnēs izlaisto zivju kāpu­ri un mazuļi (skaits miljonos)

5,8

6,03

7,5

7,5

7,5

Darbinātas polderu sūkņu stacijas, (skaits) 1

32

32

32

32

32

Rīgas HES ūdenskrātuves darbinātās polderu sūkņu stacijas (skaits)2

-

-

8

8

8

Veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits)

13 238

15 050

15 050

15 050

15 050

Piezīmes.
1ZM darbības stratēģija izstrādes stadijā.
2 No 2021.gada politikas karte papildināta ar rezultatīvo rādītāju - atsevišķi uzrādītas Rīgas HES ūdenskrātuves darbinātās polderu sūkņu stacijas.