Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu gudru izmantošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu atbilstoši Zaļā kursa mērķiem1 / ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji2

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2022)

Publiski pieejamo iekšējo ūdeņu zivju resursu papildinājums ar zivju kāpuriem, mazuļiem un smoltiem, tai skaitā nēģu kāpuriem (milj.gab.)

Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2017. – 2020. gadam, Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2021. – 2024. gadam

14,6

15,0

Augošu koku krāja (pēc nacionālās meža definīcijas) (milj. m3)

ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam

684,7

611

Saimniecību īpatsvars, kuras audzē kultūraugus atbilstoši integrētās audzēšanas vadlīnijām (%)

ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam

41

60

Platības, kurā piecu gadu periodā notikusi augsnes agroķīmiskā izpēte, īpatsvars no lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) kopplatības (%)

ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam

7,5

7,8

Esošo augu karantīnas organismi (skaits)

ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam

3

3

Valdības rīcības plāns

62,2.,62,4.,63,4.,71,1.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada

plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

28 999 429

29 039 389

46 302 874

31 711 560

31 088 951

813

830

830

830

830

24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

16 043 456

16 227 925

25 171 851

17 063 761

17 077 446

629

646

646

646

646

25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana

1 962 641

1 937 640

3 337 640

1 937 640

1 937 640

-

-

-

-

-

26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

4 608 790

5 158 808

9 213 171

5 811 171

5 811 171

-

-

-

-

-

27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība

6 091 363

5 663 869

7 559 732

6 304 263

6 044 263

184

184

184

184

184

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu

114 302

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

178 877

51 147

360 102

234 933

205 638

-

-

-

-

-

71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana

-

-

660 378

359 792

12 793

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Valsts meža dienesta virsmežniecības reģioni (skaits)

10

10

10

10

10

Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas (skaits)

5

5

5

5

5

Uzturētas akreditētas Valsts augu aizsardzības dienesta laboratorijas (skaits)

3

3

3

3

3

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Nodzēsti ugunsgrēki (skaits)

581

706

706

706

706

No valsts dotācijas finansētas ūdenstilpnēs izlaistas zivis un kāpu­ri (skaits miljonos)

5,8

7,5

7,5

7,5

7,5

Polderu sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha) 3

-

-

49 581

49 581

49 581

Rīgas HES ūdenskrātuves sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha) 4

-

-

1 347

1 347

1 347

Veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits)

15 551

15 050

15 050

15 050

15 050

Piezīmes.

1 Precizēts Politikas un resursu vadības kartes nosaukums un mērķis.

2 Politikas un resursu vadības kartē politikas rādītāji precizēti atbilstoši ZM darbības stratēģijai 2021. – 2027. gadam.

3 Rezultatīvā rādītāja “Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)” vietā, ievērojot Valsts kontroles revīzijas ieteikumu, tiek noteikts rezultatīvais rādītājs “Polderu sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha)”.

4 Rezultatīvā rādītāja “Rīgas HES ūdenskrātuves darbinātās polderu sūkņu stacijas (skaits)” vietā, ievērojot Valsts kontroles revīzijas ieteikumu, tiek noteikts rezultatīvais rādītājs “Rīgas HES ūdenskrātuves sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha)”.