Politikas mērķis: uzlabot plānošanu un koordinēšanu veselības aprūpes sistēmā, tādā veidā sekmējot iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu, kas ir pamats ilgam un produktīvam darba mūžam/Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

 1. Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (vīriešiem gados)
 2. Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (sievietēm gados)
 3. Potenciāli zaudētie mūža gadi uz 100 000 iedzīvotājiem līdz 64 gadu vecumam (gadi)

Sabiedrības veselības pamatnostādnes

2014.-2020.gadam

 1. 69,7
 2. 79,3
  (2015)
 3. 5 789(2014)
 1. 71,1
 2. 79,6
  (2017)
 3. 5 600
  (2017)
 1. Veselīgi nodzīvoti mūža gadi vīriešiem (vidējie gadi)
 2. Veselīgi nodzīvoti mūža gadi sievietēm (vidējie gadi) [304]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

 1. 51,5
 2. 55,3
  (2014)
 1. 54
 2. 58
  (2017)

 

 

2015.gads (izpilde)

2016.gada plāns

2017.gada plāns

2018.gada plāns

2019.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

10 692 319

3 358 022

3 696 195

3 584 780

3 351 525

112,3

114

125

125

116

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

2 695 820

2 852 130

2 855 512

2 855 512

2 855 512

97

111

113

113

113

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

757 231

-

-

-

-

3,3

-

-

-

-

37.04.00 Maksājumi starptautiskajās organizācijās

182 314

323 765

350 493

350 493

350 493

-

-

-

-

-

37.06.00 Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu projektu īstenošana

12 820

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana

5 963 584

-

255 045

165 788

-

-

-

8,3

8,3

-

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

346 472

-

36 104

36 103

-

-

-

0,7

0,7

-

67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

18 250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.00.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

17 849

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

697 338

176 493

199 041

176 884

145 520

12

3

3

3

3

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

641

5 634

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veselības ministrijas budžets (% no valsts konsolidētā budžeta)

10,2

10,0

9,4

9,0

8,8

Personāla mainība Veselības ministrijā (%)

27,0

18,0

15,0

15,0

15,0

Kvalitātes rādītājs

Aptaujāto iedzīvotāju īpatsvars, kuriem bija nepieciešams veikt pārbaudi vai ārstēšanos pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu), bet dažādu apstākļu dēļ to nebija iespējams veikt (%)1

19,2 (2014)

19,0

19,0

19,0

19,0

1 Datu avots: EU-SILC- Eiropas Kopienas statistika (apsekojums) par ienākumiem un dzīves apstākļiem.