Politikas mērķis: uzlabot plānošanu un koordinēšanu veselības aprūpes sistēmā, tādā veidā sekmējot iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu, kas ir pamats ilgam un produktīvam darba mūžam/Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

 

Plānotā vērtība

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (vīriešiem) (gadi)

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (sievietēm) (gadi)

Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekts 2021. – 2027. gadam

70,4

 

79,5

(2020)

71,7

 

80,4

(2024)

Veselīgi nodzīvoti mūža gadi vīriešiem (vidējie gadi)

Veselīgi nodzīvoti mūža gadi sievietēm (vidējie gadi)[59]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

52,2

 

54,1

(2019)

53

 

55

(2024)

Praktizējoši ārsti uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)1

Praktizējošas māsas uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)1

Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekts 2021. – 2027. gadam

335,2

419,2

(2020)

342

440

(2024)

Medicīnas studiju  absolventu īpatsvars, kas uzsāk darbu Latvijas veselības aprūpes sistēmā (%)1

Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekts 2021. – 2027. gadam

64

(2019)

67

(2024)

Valdības rīcības plāns

135.-150.

Piezīmes.

1 Iekļauts jauns rādītājs pēc Pārresoru koordinācijas centra ieteikuma.

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t. sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:

17 153 437

17 775 732

26 941 361

14 889 458

5 579 023

136,5

138

131

130

130

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

4 079 319

4 020 951

5 022 263

5 022 263

5 022 263

124,5

126

128

127

127

37.04.00 Maksājumi starptautiskajās organizācijās

381 250

381 341

381 341

381 341

381 341

-

-

-

-

-

62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana

2 483 663

1 305 489

12 877 588

-

-

8,3

8,3

-

-

-

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

7 753 948

11 788 449

8 464 770

9 310 491

-

0,7

0,7

-

-

-

67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

2 500

2 500

2 500

-

-

-

-

-

-

-

69.00.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

431 743

100 118

17 009

-

-

-

-

-

-

-

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

382 950

176 884

175 890

175 363

175 419

3

3

3

3

3

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums2

1 638 064

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veselības ministrijas budžets no valsts konsolidētā budžeta (%)

12,2

13,1

13,0

12,5

12,5

Personāla mainība Veselības ministrijā (%)

30,0

25,0

23,0

 

23,0

21,0

Kvalitātes rādītājs

Aptaujāto iedzīvotāju īpatsvars, kuriem bija nepieciešams veikt pārbaudi vai ārstēšanos pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu), bet dažādu apstākļu dēļ to nebija iespējams veikt (%)1

8,8

10,0

10,0

10,0

 

10,0

Piezīmes.

1Datu avots: EU-SILC- Eiropas Kopienas statistika (apsekojums) par ienākumiem un dzīves apstākļiem.

2izdevumi, lai veiktu papildus iemaksas Ārkārtas atbalsta instrumentā ar mērķi nodrošināt plašāka Covid-19 vakcīnu portfeļa pieejamību (MK 19.10.2020. rīkojums Nr.608)