Politikas mērķis: reģionu potenciāla attīstība un ekonomisko atšķirību mazināšana, stiprinot to iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai, digitalizējot transformēta publiskā pārvalde, racionāli pārvaldīta organizatoriskā un tehnoloģiskā ekosistēma, kas ir iekšēji integrēta un ārēji atvērta kopīgas vērtības radīšanai, inovācijām un lietotājorientētai pieejai publisko pakalpojumu sniegšanā fiziskajā un digitālajā vidē, Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešana, attīstot digitālo pakalpojumu vidi un tās izmantošanu / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam 1, VARAM darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam2

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Reģionālā IKP starpība – četru mazāk attīstīto plānošanas reģionu vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju līmenis pret augstāk attīstīto plānošanas reģionu (%)

 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

47

(2017)

47

(2023)

ES fondu investīciju rezultātā jaunradītās darbavietas privātajos komersantos (skaits)

VARAM darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

1 625

(2020)3

4 9334

(2023)

Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām (%)

VARAM darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

66

(2018)

60

(2022)

Iedzīvotājiem nodrošināta valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamība Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centru tīklā no Latvijas platības (%)

VARAM darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

75

(2020)

85

(2022)

Valdības rīcības plāns

4.2; 24.4; 25.2; 32.1-32.4; 42.2; 42.3; 97.2; 101.1; 101.2; 106.1-106.3; 223.1; 224.1; 225.1; 226.1; 226.2; 227.1; 228.1; 229.1; 229.2; 230.2; 230.3; 231.1; 232.1; 235.1; 240.1; 243.1-243.3; 244.3-244.6; 245.6; 245.7; 246.2-246.4

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

  49 800 329

  58 226 015

 110 684 605

   37 041 659

 15 970 765

             169

             187

              207

              167

            150

30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti

    3 634 890

  12 132 483

   59 468 714

     2 894 126

   2 894 126

                2

                4

                 3

                 3

                3

31.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem

    1 260 190

    1 661 056

     2 561 056

     2 561 056

   2 561 056

-

-

-

-

-

32.00.00 Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana

    6 186 282

    6 602 522

     8 128 770

     8 131 770

   8 128 770

               90

             113

              113

              113

            113

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)

    9 484 484

    5 782 171

     6 165 243

     2 698 633

-

               20

               11

                31

                14

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014–2020)

    2 613 176

    5 785 152

   14 236 519

   11 143 446

-

                1

-

-

-

-

69.00.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

  25 092 995

  25 579 950

   16 928 042

     6 542 583

      970 185

               54

               54

                54

                31

              29

71.08.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētās programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība (LV-LOCALDEV)” īstenošana

        45 689

      175 795

     2 689 375

     2 563 159

      909 742

                1

                4

                 5

                 5

                4

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

      404 226

      506 886

       506 886

       506 886

      506 886

                1

                1

                 1

                 1

                1

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

    1 078 397

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)

8,2

9

9

9

9,5

Komersanti, kas iesaistīti plānošanas reģionu atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes) (skaits)5

811

740

740

740

740

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji kopš 2008. gada (skaits tūkst.)

1 220

1 040

1 250

1 270

1 300

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits)

125

140

100

80

75

Piezīmes.

1https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprināts%20Saeimā_2.pdf.

2 https://www.varam.gov.lv/lv/institucijas-vadibas-dokumenti.

3 Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas dati uz 2021. gada 12. janvāri.

4 Rādītāja kopsumma atbilstoši MK 2015. gada 10. novembra noteikumu Nr. 645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” 9.1.2.apakšpunktam un MK 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” 9.1.2.apakšpunktam.

5 Precizēts rādītāja nosaukums, nemainot tā būtību.