Politikas mērķis: nodrošināta efektīva, mērķtiecīga un likumīga Kohēzijas politikas ES fondu, EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu, Šveices programmas līdzekļu ieguldīšana Latvijas tautsaimniecībā atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un strukturālajiem izaicinājumiem / Finanšu ministrijas stratēģija (2017-2019)

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Sasniegti ikgādejie Eiropas Savienības fondu snieguma ietvara rādītāji atbilstoši plānotajam (%)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

-

80

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns *

Ieguldījums

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

91 779 066

39 902 194

26 498 753

53 847 783

46 025 674

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

171

290

314

350

55

38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija

1 326 654

1 336 127

1 356 995

1 357 866

1 357 866

40

55

55

55

55

61.06.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti (2007-2013)

5 582 373

784 594

-

-

-

61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)

-

4 466 150

5 049 635

4 816 120

-

-

175

193

214

-

62.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)

23 666 146

9 453 314

-

-

-

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007-2013)

35 789 616

10 403 535

-

-

-

62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

-

1 049 856

12 633 861

45 494 113

44 364 759

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

-

1 355 660

1 616 015

1 206 420

-

-

50

58

68

-

63.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013)

1 242 651

74 698

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

-

-

1 324 411

542 934

303 049

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

-

294 410

238 260

430 330

-

-

10

8

13

-

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF finansējumu (2007-2013)

15 708 060

6 122 363

-

-

-

70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)

3 280 373

-

-

-

-

130

-

-

-

-

72.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējumu (2007-2013)

4 576 358

4 561 487

4 279 576

-

-

72.06.00 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums (2007-2013) projekta partneriem

377 312

-

-

-

-

72.07.00 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums projektu īstenošanai

220 478

-

-

-

-

73.05.00 Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas apgūšanai (2007-2013)

9 045

-

-

-

-

1

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

         

Klientu apkalpošanas centri (skaits)

1

1

5

5

5

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Noslēgti līgumi par 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu (miljardi euro)

-

-

3

3,5

4

Valsts kases sertificēto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras  finansējuma saņēmējiem veikto atmaksu īpatsvars (Eiropas Savienības  fondu finansējums)(%)

99,5

100

95

95

95

Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādes audita novērtējums par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmu (novērtējums skalā no 1-4)**

2

2

2

2

2

Kvalitātes rādītāji

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras klientu vidējais apmierinātības līmenis (%)

92

85

85

85

85

* Nav iekļautas iestāžu amata vietas, kuru finansējums atlīdzībai 2019.gadam tiks nodrošināts ES fondu (KF, ERAF, ESF) 2014.-2020.gada plānošanas perioda Tehniskās palīdzības projektu ietvaros, jo Tehniskās palīdzības projekti vēl nav apstiprināti

** 1- darbojas labi, trūkumi nav konstatēti vai ir konstatēti maznozīmīgi trūkumi, 2- darbojas, bet ir nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi, 3- darbojas daļēji, ir nepieciešami būtiski pilnveidojumi un 4- nedarbojas, konstatēti būtiski trūkumi.