Politikas mērķis: sekmēt cilvēka pamattiesību ievērošanu personas datu aizsardzības un valsts valodas lietojuma jomās / Tieslietu ministrijas darbības stratēģija (projekts)

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība

Izskatīto administratīvo pārkāpuma lietu samazinājums pret iepriekšējo gadu (%)

Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

77,0

5,0

(2020)

Konstatēto personas datu aizsardzības pārkāpumu īpatsvars (% pret kopējo veikto pārbaužu skaitu)

-

22,3

15,0 (2018)

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

2 052 252

2 598 086

1 973 824

1 818 874

1 801 260

67

67

67

67

67

09.01.00 Valsts valodas aizsardzība

813 786

874 643

1 079 574

1 081 371

1 063 757

42

42

42

42

42

09.02.00 Fizisko personu datu aizsardzība

580 646

639 262

732 745

640 998

640 998

25

25

25

25

25

09.03.00 Dotācijas Latvijas Politiski represēto apvienībai

32 843

34 343

98 000

38 000

38 000

-

-

-

-

-

09.04.00 Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā

54 833

55 505

55 505

55 505

55 505

-

-

-

-

-

09.05.00 Dotācija reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

564 620

994 333

8 000

3 000

3 000

-

-

-

-

-

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu (2007-2013)

5 525

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

 

 

 

 

 

Piesaistīto un atbilstoši sagatavoti Valsts valodas centra sabiedriskie palīgi (skaits)

-

100

60

100

100

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veikto valsts valodas lietojuma pārbaužu skaits

3 372

4 250

4 250

4 250

4 250

Personas datu apstrādes pārbaužu skaits

600

 540

 580

620

630