Politikas mērķis:

  1. nodrošināt indivīda vajadzībām atbilstošu, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu, lai maksimāli sekmētu viņa pašaprūpes iespējas un neatkarīgas dzīves iespējas;
  2. nodrošināt indivīda, kuram ir ierobežotas pašaprūpes iespējas un/vai nepieciešams neatliekams psihosociāls atbalsts krīzes situācijā, ģimenes locekļu iespēju integrēties darba tirgū, savienojot ģimenes un darba dzīvi;
  3. nodrošināt cienīgus dzīves apstākļus un augstas kvalitātes pakalpojumus aprūpes institūcijās tām personām, kuras saņem pakalpojumus institūcijās/Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2020)

Klientu vietas aprūpes institūcijās personām ar garīga rakstura traucējumiem (skaits uz 10 000 iedzīvotāju)

Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

18

18

Tehniskos palīglīdzekļus saņēmušo īpatsvars kopējā tehniskos palīglīdzekļus pieprasījušo skaitā (%)

Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

62,0

65,0

Valdības rīcības plāns

96., 98.punkts.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

69 135 432

68 473 329

81 114 295

79 705 568

77 762 305

3 292,9

3 382,3

3 388,3

3 387

3 384

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

29 056 498

25 930 688

34 373 716

33 381 445

33 416 410

-

-

-

-

-

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

35 371 684

36 530 284

38 068 829

37 427 442

37 427 442

3 002,1

3 076,7

3 076,7

3 076,7

3 076,7

05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

4 268 181

4 832 783

4 880 335

4 880 035

4 880 035

280,8

292

292

292

292

62.07.00 Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

23 708

-

891 179

253 633

-

-

-

2,9

2,5

-

Projekts “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)” Nr. 2.2.1.1/16/I/003

23 708

-

891 179

253 633

-

-

-

2,9

2,5

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

411 055

1 179 574

2 900 236

3 763 013

2 038 418

10

13,6

16,7

15,8

15,3

Projekts "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" Nr.9.2.1.1/15/I/001

343 735

923 105

1 341 008

1 669 086

1 519 025

8,1

7,6

10,2

9,8

9,8

Projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”  Nr.9.2.2.2./16/I/001

67 320

256 469

1 559 228

2 093 927

519 393

1,9

6

6,5

6

5,5

64.07.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020)

3 284

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC "Latgale" Nr.ELGF/018

2 308

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC "Zemgale" Nr.ELGF/022

976

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.07.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020)

1 022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC "Latgale" Nr.ELFLA/002

516

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC "Zemgale" Nr. ELFLA/002

506

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Sociāli rehabilitētās personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā, pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, Černobiļas atomelektrostacijas avāri­jas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas, politiski represētās personas un personas ar prognozējamu invaliditāti (skaits)

3 586

4 260

4 260

4 260

4 260

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu pieprasījušo personu (kuras minētas 1.rādītājā) kopskaitā (%)

29,2

34,0

34,0

34,0

34,0

Personas, kas uz pārskata perioda beigām ir pieprasījušas, bet nav nodrošinātas ar valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu (skaits)

366

370

350

300

300

Kvalitātes rādītāji

Valsts sociālās aprūpes centru filiāles, kurās uzlaboti dzīves apstākļi pakalpojumu saņēmējiem un sasniegta telpu atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām (skaits)

1

2

2

2

2

Higiēnas prasībām atbilstošas  vietas valsts sociālās aprūpes centros (maksimālais skaits)

4 256

4 333

4 250

4 250

4 250