Politikas mērķis:

  1. Veicināt personu pāreju uz sabiedrībā balstītu vai ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu saņemšanu, vienlaikus uzlabojot ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās sniegto pakalpojumu kvalitāti atbilstoši personas individuālajām vajadzībām un pašaprūpes spējām;
  2. Veidot sociālos pakalpojumus, lai tie atbilstu personas individuālām vajadzībām (uz cilvēku centrēta pieeja) un faktiskajām tirgus cenām;
  3. Veicināt, ka sociālo pakalpojumu un sociālā darba jomā strādā profesionāli speciālisti pietiekamā skaitā / Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2024)

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņēmēji uz 10 000 iedzīvotājiem gada sākumā (skaits)

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

207

223

Sociālo dienestu īpatsvars, kuri izpilda likumdošanā noteikto normu par minimālo sociālā darba speciālistu skaitu (%)1 [116]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

68,9

67,4

Tehniskos palīglīdzekļus saņēmušo skaits pret pieprasījušo skaitu (%)

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

62,2

70,0

Valdības rīcības plāns

113., 114., 115., 116.

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

95 771 083

104 274 797

142 027 940

126 782 078

121 234 522

3 016,8

3 200,8

3 193,4

3 184,9

3 177

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

35 243 274

47 013 352

73 745 291

67 259 275

63 908 367

-

-

-

-

-

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

50 738 699

49 154 439

58 842 542

51 094 247

51 094 247

2 736,5

2 893,5

2 889

2 889

2 889

05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

5 461 334

6 122 034

6 211 329

6 231 908

6 231 908

262,9

288

288

288

288

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

1 170 307

137 896

715 999

242 560

-

1,4

1,5

1,5

0,4

-

Projekts “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)” Nr.2.2.1.1/16/I/003

220 628

-

-

-

-

0,8

-

-

-

-

Projekts “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)” Nr.2.2.1.1/19/I/008

17 113

137 896

290 800

242 560

-

0,6

1,5

1,5

0,4

-

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC “Kurzeme” filiāles “Veģi” ēkā” Nr.4.2.1.2/20/I/003

-

-

307 552

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā  VSAC „Zemgale” filiālē “Ziedkalne”” Nr.4.2.1.2/20/I/009

-

-

117 647

-

-

-

-

-

-

-

Projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja”, Apšu ielā 3A, Liepājā"  (Nr.4.2.1.2/17/I/022)

709 951

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” Nr.4.2.1.2/17/I/024

52 215

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā  VSAC „Zemgale” filiālē “Ķīši”” Nr.4.2.1.2/18/I/001

170 400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

2 257 145

1 812 823

2 512 779

1 954 088

-

16

17,8

14,9

7,5

-

Projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/I/001

1 202 934

1 591 437

2 299 033

1 954 088

-

11,3

12,3

10,8

7,5

-

Projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”  Nr.9.2.2.2./16/I/001

1 053 737

220 348

212 708

-

-

4,7

5,5

4,1

-

-

Projekts  “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” Nr.8.5.1.0/16/I/001

474

1 038

1 038

-

-

-

-

-

-

-

64.07.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020)

3 765

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC “Latgale”” Nr.ELGF/018

2 155

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC “Zemgale”” Nr.ELGF/022

1 610

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.06.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

28 596

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Veiksmīga psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem” Nr.LLI-336

28 596

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu (2014-2020)2

53 714

34 253

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums3

814 249

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Sociāli rehabilitētās personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā, pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, ČAES avāri­jas seku likvidēšanas dalībnieki, ČAES avārijas seku rezultātā cietušās personas, politiski represētās personas un personas ar prognozējamu invaliditāti (skaits)

2 208

4 323

3 500

3 800

3 800

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu pieprasījušo personu (kuras minētas 1.rādītājā) kopskaitā (%)

33,6

34,0

34,0

35,0

35,0

Kvalitātes rādītāji

Higiēnas prasībām atbilstošas  vietas VSAC (maksimālais skaits)

3 817

4 000

3 560

3 560

3 560

Piezīmes.

1 SPSPL 10 pants (1) “…pašvaldībā jābūt vismaz vienam sociālā darba speciālistam uz katriem tūkstoš iedzīvotājiem”.

2 Atmaksa tiek veikta par projektu “Veiksmīga psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem” Nr.LLI-336.

3 Izdevumi saistībā ar:

  • 2020. gadā nepieciešamo finansējumu pedagogu minimālās algas likmes paaugstināšanai līdz 790 euro ar 2020. gada 1. septembri;
  • stipendiju skaita un apmēra palielināšanu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas), studentiem un mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz izglītības nozari;
  • Covid-19 izplatības un masveida inficēšanās gadījumu novēršanu un saslimšanas risku mazināšanu LM pakļautībā esošajos VSAC (piemaksai par darbu īpašos apstākļos un papildu darbu, dezinfekcijas līdzekļu un individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei, videonovērošanas sistēmu atjaunošanai, automātisko vārtu iegādei un uzstādīšanai, aktivitāšu laukumu ierīkošanai);
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai (rindas mazināšanai).