Politikas mērķis: nodrošināt zināšanu bāzi tautsaimniecības transformācijai uz augstāku pievienoto vērtību / Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Zinātniskie darbinieki pētniecībā un attīstībā (PLE) (skaits)

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

5 120

(2016)

7 000

(2020)

Latvijas zinātnieku sniegums starptautiskās pētniecības programmās (sekmības rādītājs APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) programmā) (%)

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014. 2020.gadam

20,5

(2013)

30

(2020)

Privātā sektora ieguldījums pētniecībā un attīstībā (% no kopējiem ieguldījumiem) [172]

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

20

(2015)

48

(2020)

Valdības rīcības plāns

Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 122.1., 123.1., 123.2. un 123.3.punkti.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

45 028 794

44 389 421

47 127 936

44 757 667

43 767 667

42,3

39

43

43

43

 05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana

6 209 548

4 908 656

12 296 206

11 953 206

10 963 206

0,25

-

-

-

-

 05.02.00 Zinātnes bāzes finansējums

28 499 864

27 185 972

28 737 432

27 636 444

27 636 444

2,3

5

5

5

5

 05.04.00 Krišjāņa Barona Dainu skapis

215 992

215 992

215 992

215 992

215 992

-

-

-

-

-

 05.12.00. Valsts pētījumu programmas

5 971 601

8 891 487

2 536 828

2 137 550

2 137 550

3

2

2

2

2

 05.15.00 Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana

98 499

99 587

99 894

99 894

99 894

6

6

6

6

6

05.20.00 Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā okupācijas režīma izpēte Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijā Latvijas Universitātē

250 000

250 000

-

-

-

-

-

-

-

-

42.05.00 Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana

1 032 554

1 038 184

1 089 986

1 040 952

1 040 952

29,75

26

26

26

26

70.06.00 Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās

2 750 735

1 799 543

2 151 598

1 673 629

1 673 629

1

-

4

4

4

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Maģistra un doktora grāda ieguvēji zinātniskajos institūtos, kas saņem zinātnes bāzes finansējumu (skaits)

224

219

214

209

204

Īstenotie fundamentālie un lietišķie pētījumi (skaits)

74

33

47

27

27

Valsts pētījumu programmās finansētie projekti (zinātnisko grupu skaits)

198

198

72

28

28

Akadēmiskā tīkla izmantošana: zinātnisko institūciju lejupielādētie raksti ScienceDirect datubāzē (rakstu skaits)

407 635

470 717

470 717

470 717

470 717

Latvijas zinātnieku dalība starptautiskajās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā (projektu skaits)

77

72

101

106

111

Valsts emeritēto zinātnieku mūža stipendijas (skaits)

237

236

236

236

236

Dalības ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās, ieviešana, popularizēšana un uzraudzība (skaits)

12

12

12

12

12

Kvalitātes rādītāji

Piešķirtie Eiropas patenti, kas pieteikti no Latvijā rezidējošiem zinātniekiem (skaits)

16

16

16

16

16

Zinātniskie raksti, kas publicēti starptautiskajās datu bāzēs Scopus, Web of Science (skaits)

1 871

1 880

1 880

1 880

1 880

Starptautiskās sadarbības projekti (skaita pieaugums par 10%)

100

99

109

119

131