Politikas mērķis: mazināt normatīvismu un uzlabot normatīvo aktu projektu kvalitāti un pieejamību / Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība (2020)

Satversmes tiesā apstrīdēto normatīvo aktu vai to daļu īpatsvars, kuru neatbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normai spriedumā atzinusi Satversmes tiesa (mazāk nekā 50% 2020.gadā)

-

56,0

(2018)

50,0

Tiesību aktu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri grozīti 12 mēnešu laikā pēc izdošanas (%):

 1. likumi (mazāk nekā 5,0 % 2020.gadā);
 2. MK noteikumi (mazāk nekā 4,0% 2020.gadā)

Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam

 1. 4,0
 2. 14,0

(2017)

 

 1. 5,0
 2. 4,0

 

Tiesību aktu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri atkārtoti grozīti 12 mēnešu laikposmā (%)

 1. likumi (mazāk nekā 35,0% 2020.gadā;
 2. MK noteikumi (mazāk nekā 25,0% 2020.gadā)

Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam

 1. 8,0
 2. 58,0

(2017)

 

 1. 35,0
 2. 25,0

 

Valdības rīcības plāns

12.1., 35.2., 35.4., 95.2., 175.1., 175.5., 175.6., 176.2, 176.3 176.4., 177.1., 177.5., 178.1., 179.2, 181.2., 182.1., 182.3., 182.4., 185.2., 187.3.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

8767932

8389644

7570588

7536799

7226435

242

231

227

227

223

97.00.00. Nozaru vadība un politikas plānošana

7115303

7531034

7035561

7035187

7035187

229

218

215

215

219

48.00.00 Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana

222643

297442

33091

-

-

1

1

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

829844

35817

-

-

-

-

-

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

203465

177153

184466

184381

-

7

7

7

7

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

91890

75942

75181

73877

-

1

1

1

1

-

70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

40672

55511

55511

55511

-

-

-

-

-

-

70.10.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

6566

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

143379

216745

186778

187843

191248

4

4

4

4

4

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem

79661

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.07.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2014-2020)

34509

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Semināri un informatīvie materiāli par tiesību aktu izstrādes metodoloģiju un kvalitātes jautājumiem (skaits)

17

21

17

17

17

Izstrādātie tiesību akti un politikas plānošanas dokumenti (skaits)

114

172

162

152

142

Sniegtie atzinumi citām ministrijām par tiesību aktu projektiem (skaits)

1541

1944

1700

1600

1500