Politikas mērķis: nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, t.sk. panākot sabiedriskā transporta pieejamības paaugstināšanu, izveidojot efektīvu un sabalansētu sabiedriskā transporta sistēmu/ Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Pasažieru apgrozība sabiedriskajā autotransportā (regulārās satiksmes autobusu milj. pasažierkilometri gadā)1

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam [402]

2127,4

1860

Pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā (milj. pasažierkilometri gadā)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

582,5

1150

(2030)

Pagastu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz divi sabiedriskā transporta reisi dienā, kas savieno bijušos pagastu administratīvos centrus ar novada centru, (%)

Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

96

100

Novadu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz divi reisi dienā, kas savieno novadus ar reģiona centru vai galvaspilsētu (%)

Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

100

100

Valdības rīcības plāns

87.1, 87.2, 88.1, 88.2.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

113828 017

86241 333

91239 333

101591 733

212461 373

-

-

-

-

-

31.04.00 Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai

23874 774

23874 774

23 874 774

23 874 774

23 874 774

-

-

-

-

-

31.05.00 Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai

844 431

839 041

839 041

839 041

839 041

-

-

-

-

-

31.06.00 Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem

41359 269

40953 076

40 953 076

40 953 076

40 953 076

-

-

-

-

-

31.07.00 Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai

20238 859

20 350 442

20 650 442

20 650 442

20 650 442

-

-

-

-

-

31.08.00 Transferts plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai

235 300

224 000

222 000

221 000

221 000

-

-

-

-

-

31.09.00 Dotācija jauno elektrovilcienu projektam

-

-

4700 000

15053 400

125923 040

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums (Pasažieru vilciena dzelzceļa infrastruktūras maksa)

25275 384

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos (% no pamatoti plānotā)

76

76

74

90

93

Uzstādītas elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits)

70

70

110

139

139

Plānošanas reģionu izsniegtās licences par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits)

406

180

140

120

500

Kvalitātes rādītāji

Reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos iesaistīto autobusu vidējā vecuma atbilstība Pasūtījuma līgumā noteiktajam (%)

100

100

100

100

100

Sabiedriskā transporta atbilstība tehniskajām prasībām, lai atvieglotu iekļūšanu/izkļūšanu/braukšanu transportlīdzeklī personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm, personām ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiņiem) (%)

100

100

100

100

100

Piezīmes.

1 Autotransporta direkcijas dati par iekšzemes pārvadājumiem