Politikas mērķis: nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, t.sk. panākot sabiedriskā transporta pieejamības paaugstināšanu, izveidojot efektīvu un sabalansētu sabiedriskā transporta sistēmu / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)1

Plānotā vērtība

(2027)

Pasažieru apgrozība sabiedriskajā autotransportā reģionālās nozīmes autobusu maršrutos (milj. pasažierkilometri gadā)2

-

1084

949,4

Pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā reģionālās nozīmes vilcienu maršrutos (milj. pasažierkilometri gadā)2

-

603

887,9

Pagastu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz divi sabiedriskā transporta reisi dienā, kas savieno bijušos pagastu administratīvos centrus ar novada centru, (%)2

-

99,3

100

Novadu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz divi reisi dienā, kas savieno novadus ar reģiona centru vai galvaspilsētu (%)2

-

100

100

Valdības rīcības plāns

87.1; 87.2; 88.1; 88.2

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

139 037 051

91 239 333

101 596 733

212 480 373

130 811 333

-

-

-

-

-

31.04.00 Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai

23 874 774

23 874 774

23 874 774

23 874 774

23 874 774

-

-

-

-

-

31.05.00 Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai

839 041

839 041

839 041

839 041

839 041

-

-

-

-

-

31.06.00 Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem

47 953 076

40 953 076

61 603 518

61 603 518

61 603 518

-

-

-

-

-

31.07.00 Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai

20 350 442

20 650 442

-

-

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

31.08.00 Transferts plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai

224 000

222 000

226 000

240 000

226 000

-

-

-

-

-

31.09.00 Dotācija jauno elektrovilcienu projektam

36 432 313

4 700 000

15 053 400

125 923 040

44 268 000

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

9 363 405

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos (% no pamatoti plānotā)

79

74

74

90

93

Uzstādītas elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits)

-

110

110

139

139

Plānošanas reģionu izsniegtās  licences  par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits)

203

140

140

120

500

Kvalitātes rādītāji

Reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos iesaistīto autobusu vidējā vecuma atbilstība Pasūtījuma līgumā noteiktajam (%)

100

100

100

100

100

Sabiedriskā transporta atbilstība tehniskajām prasībām, lai atvieglotu iekļūšanu / izkļūšanu / braukšanu transportlīdzeklī personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm, personām ar maziem bērniem, tai skaitā ar bērnu ratiņiem (%)

100

100

100

100

100

Piezīmes.
1Autotransporta direkcijas dati par iekšzemes pārvadājumiem.
2Mērķis un rādītāji norādīti Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.‑2027. gadam projektā, kas vēl nav apstiprināts.