Politikas mērķis: nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, t.sk. panākot sabiedriskā transporta pieejamības paaugstināšanu, izveidojot efektīvu un sabalansētu sabiedriskā transporta sistēmu / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība

(2023)

Pasažieru apgrozība sabiedriskajā autotransportā reģionālās nozīmes autobusu maršrutos (milj. pasažierkilometri)

Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

1 084

975,6

Pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā reģionālās nozīmes vilcienu maršrutos (milj. pasažierkilometri)1

Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

603

608,2

Valdības rīcības plāns

87.1; 87.2; 88.1; 88.2

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

138 291 929

101 596 733

228 247 257

137 082 335

133 503 024

31.04.00 Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai

23 874 774

23 874 774

30 874 774

26 874 774

26 874 774

31.05.00 Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai

839 041

839 041

920 648

926 547

926 547

31.06.00 Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem

44 030 593

61 603 518

70 288 795

64 787 014

64 787 014

31.07.00 Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai

17 572 925

-

-

-

-

31.08.00 Transferts plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai

222 000

226 000

240 000

226 000

226 000

31.09.00 Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei

-

15 053 400

125 923 040

44 268 000

40 688 689

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

51 752 596

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos no pamatoti plānotā (%)

64

74

74

84

95

Plānošanas reģionu izsniegtās licences  par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits)

208

140

500

220

220

Kvalitātes rādītāji

Reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos iesaistīto autobusu vidējā vecuma atbilstība Pasūtījuma līgumā noteiktajam (%)

100

100

100

100

100

Sabiedriskā transporta atbilstība tehniskajām prasībām, lai atvieglotu iekļūšanu/izkļūšanu/braukšanu transportlīdzeklī personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm, personām ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiņiem) (%)

100

100

100

100

100

Piezīmes.

1Autotransporta direkcijas dati par iekšzemes pārvadājumiem.