Politikas mērķis: veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes, analīzes līdzekļus un nodrošinot ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām / Ministru kabineta 2016. gada 20. septembra noteikumi Nr. 616 “Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums” /Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 2017.-2019.gadam projekts

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošu Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu īpatsvars (%)

Iekšlietu ministrijas IKT vidēja termiņa attīstības stratēģija 2016‑2020.gadam

60,9

65

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

11 794 024

16 668 576

15 014 787

14 019 549

12 372 193

309

311

316

316

316

02.03.00 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informātikas sistēma (Vienotās sakaru un Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība)

11 253 472

12 245 326

13 426 454

13 512 385

12 372 193

309

311

316

316

316

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

4097

-

-

-

-

-

-

-

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu

-

734 340

-

-

-

-

-

-

-

-

67.06.00 Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)    

476 741

3 688 910

-

-

-

-

-

-

-

-

70.09.00 Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" Eiropas Atgriešanās fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)   

2485

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.11.00 Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" Ārējo robežu fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)   

31 122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

1 584 236

507 164

-

-

-

-

-

-

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

30 204

 -

 -

 -

 -

-

 -

 -

 -

 -

Citi ieguldījumi

Uzturētas informācijas

sistēmas/citu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi (skaits)

109/68

109/68

109/70

109/70

109/70

Darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā)

-

-

48

48

48

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits)

-

-

1450

1450

1450

IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits)

-

-

6364

6364

6364

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits)

-

-

7000

7500

8000

Kvalitātes rādītāji

Nodrošināto pakalpojumu kvalitātes novērtējums1 (%)

-

90

92

95

95

1 Iekšlietu ministrijas Informācijas centra aptauja par pakalpojumu kvalitāti