Politikas mērķis: sekmēt iekļaujoša darba tirgus veidošanos, pilnvērtīgi izmantojot Latvijas iedzīvotāju cilvēkresursu potenciālu, tajā skaitā mazinot bezdarba sociālās sekas, atbalstot bez darba palikušo cilvēku atgriešanos darba tirgū un sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu pārstāvju pēc iespējas ilgu noturēšanos darba tirgū, kā arī uzlabojot darba vietu kvalitāti / Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015. – 2020. gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2019)

Plānotā vērtība

(2024)

Ilgstoša bezdarba līmenis vecuma grupā 15-74 gadi (%) [214]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

2,4

2,6

Valdības rīcības plāns

117.

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

44 027 989

45 293 540

38 353 365

24 906 091

16 130 421

734,1

799,6

727,5

554,4

446

07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana

6 479 714

6 465 989

7 100 390

7 110 560

7 140 314

326,8

357

357

357

357

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

45 547

335 684

600 871

-

-

0,8

2

2

-

-

Projekts “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” Nr.2.2.1.1/17/I/032

45 547

335 684

600 871

-

-

0,8

2

2

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

28 398 920

29 683 678

21 661 997

8 805 424

-

322,4

351,6

279,5

108,4

-

Projekts “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001

11 170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

14 230 475

12 678 672

9 721 209

-

-

142,6

159

159

-

-

Projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001

6 124 768

6 505 413

9 978 403

7 028 614

-

58,3

63,5

101,9

96

-

Projekts “EURES tīkla darbība Latvijā” Nr.7.1.2.1/15/I/001

116 659

130 583

104 220

121 721

-

2,5

2,5

2,5

2,5

-

Projekts “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001

3 648 745

5 343 419

-

-

-

76,8

96,9

-

-

-

Projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr.9.1.1.3/15/I/001

2 468 746

3 141 441

1 588 848

1 537 462

-

9,3

9,3

9,3

9,3

-

Projekts “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” Nr.9.2.1.2/15/I/001

186 316

148 168

89 725

117 627

-

1,4

0,6

0,6

0,6

-

Projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001

338 195

49 325

97 533

-

-

17,7

3,3

4,7

-

-

Projekts “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” Nr.7.1.2.2./16/I/001

224 934

98 700

82 059

-

-

0,9

1,5

1,5

-

-

Projekts “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr.7.3.2.0/16/I/001 

1 048 912

1 587 957

-

-

-

12,9

15

-

-

-

69.06.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

90 290

-

-

-

-

0,5

-

-

-

-

Projekts “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” Nr.Est-Lat40

90 290

-

-

-

-

0,5

-

-

-

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu (2014-2020)2

29 964

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē

166 305

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” Nr.VS/2015/0206

166 305

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets (speciālais budžets)3

8 817 249

8 808 189

8 990 107

8 990 107

8 990 107

83,6

89

89

89

89

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Klātienē apkalpotie NVA klienti (skaits vidēji mēnesī)4

47 698

46 502

61 008

54 118

44 713

Kvalitātes rādītāji

Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kuri sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai iekārtojušies darbā (%)

54,2

58,1

54,0

54,0

54,0

Piezīmes.
1 Līdz aktuālāka politikas plānošanas dokumenta apstiprināšanai tiek turpināta pasākumu īstenošana, kas vērsti uz pamatnostādnēs noteiktā mērķa sasniegšanu.
2 Atmaksa tiek veikta par projektu “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” Nr.Est-Lat40.
3 Izdevumi aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem un ar šo pasākumu nodrošināšanu saistītām administrēšanas izmaksām.
4 Uzskaita klātienes vizīšu un konsultāciju skaitu NVA reģistrētajiem klientiem, t.sk. individuālās karjeras konsultācijas un profilēšanu, kā arī uzskaita sadarbību ar darba devējiem un bezdarbnieku un darba meklētāju skaitu, kuriem izsniegti apmācību kuponi.