Politikas mērķis: Uzlabot nodrošinājumu (apgādi) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanai, sniegt profesionālu atbalstu atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem lēmumu izpildē par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019. gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Ieguldījuma izmaiņas iekšlietu infrastruktūrā (%) attiecībā pret iepriekšējo gadu

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam1

-8

3

Lēmumu (ceļu satiksmē izņemtie transportlīdzekļi) izpildes izmaiņas (%) attiecībā pret iepriekšējo gadu

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam1

-1

-0.5

Valdības rīcības plāns

35.1., 39.1, 191.2, 191.4, 191.9, 196.1, 236.2.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

44 188 370

39 188 420

38 391 631

38 278 678

38 252 469

401

394

382

382

382

06.01.00 Valsts policija

5869

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.01.00 Administrēšana

5 435 634

5 196 117

5 450 442

5 517 220

5 517 220

401

394

382

382

382

40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums

35 717 196

30 836 137

31 627 948

31 456 537

31 430 328

-

-

-

-

-

40.03.00 Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta

1 264 835

1 303 231

1 263 450

1 263 450

1 263 450

-

-

-

-

-

40.04.00 Valsts materiālās rezerves

447 917

192 421

41 471

41 471

41 471

-

-

-

-

-

42.00.00 Iekšējās drošības biroja darbība

122 113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

10 600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

1 115 640

1 640 370

-

-

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

68 566

20 144

8320

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Apsaimniekoti un pārvaldīti nekustamo īpašumu objekti (skaits)

739

795

765

725

694

Ierīkotas jaunas lietisko pierādījumu un arestētās mantas un izņemtās mantas glabāšanas vietas (skaits)

1

1

1

1

1

Iegādātas tehnikas vienības, t.sk., speciālā tehnika, kas iesaistītas lēmumu izpildē (skaits)

11

13

3

3

5

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzsākta, koordinēta jaunu būvju būvniecība (skaits)

18

19

2

2

2

Veikta esošo būvju pārbūve, atjaunošana (skaits)

20

16

12

10

10

Izpildīti procesa virzītāju lēmumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem (skaits)

13 921

13 500

13 946

14000

14 000

Lēmumu īpatsvars, kuru izpildē izmantoti komersantu pakalpojumi (%)

34

35

33

32

32

Piezīmes.

1 Norādītos rādītājus plānots iekļaut arī Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijā 2020.–2022.gadam.