Politikas mērķis: Uzlabot nodrošinājumu (apgādi) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanai, sniegt profesionālu atbalstu atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem lēmumu izpildē par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2018)

Ieguldījuma izmaiņas iekšlietu infrastruktūrā (%) attiecībā pret iepriekšējo gadu

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019. gadam

12

-14

Lēmumu (ceļu satiksmē izņemtie transportlīdzekļi) izpildes izmaiņas (%) attiecībā pret iepriekšējo gadu*

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019. gadam

-

 

-3

*2016. gadā lēmumu izpilde par ceļu satiksmē izņemtiem transportlīdzekļiem 17,6 diennaktis

Valdības rīcības plāns

56.1., 84.2., 84.3., 84.5., 85.2., 90.1.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

45 230 947

45 813 138

39 463 020

39 670 493

39 623 227

507,5

450

410

410

410

40.01.00 Administrēšana

4 530 370

5 136 507

5 195 006

5 196 573

5 196 573

507,5

450

410

410

410

40.02.00 Nekustamie īpašumi un centralizētais iepirkums

34 266 270

39 379 808

32 611 546

33 168 999

33 121 733

-

-

-

-

-

40.03.00 Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta

1 589 958

1 246 997

1 246 997

1 263 450

1 263 450

-

-

-

-

-

40.04.00 Valsts materiālās rezerves

430 229

41 426

409 471

41 471

41 471

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

456 861

8400

-

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

4944

-

-

-

-

-

-

 

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

3 952 316

-

-

 

-

-

 

-

-

-

Citi ieguldījumi

Apsaimniekoti un pārvaldīti nekustamo īpašumu objekti (skaits)

608

603

606

606

605

Ierīkotas jaunas lietisko pierādījumu un arestētās mantas un izņemtās mantas glabāšanas vietas (skaits)

2

1

1

1

1

Iegādātas tehnikas vienības, t.sk., speciālā tehnika, kas iesaistītas lēmumu izpildē (skaits)

8

8

8

8

8

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzsākta, koordinēta jaunu būvju būvniecība (skaits)

-

9

18

19

16

Veikta esošo būvju pārbūve, atjaunošana (skaits)

-

28

20

20

20

Izpildīti procesa virzītāju lēmumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem (skaits)

-

11 218

12 339

13 500

13 946

Lēmumu īpatsvars, kuru izpildē izmantoti komersantu pakalpojumi (%)

-

40

38

35

33