Politikas mērķis: veicināt ģimeņu nodibināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, palielinot materiālo atbalstu, uzlabojot preču, pakalpojumu un vides pieejamību ģimenēm, dažādojot darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas, mazinot ģimeni destabilizējošos faktorus, aizsargājot bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesības augt ģimenē Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.‑2017.gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Aizbildnībā un audžuģimenēs (ģimeniskā vidē) dzīvojošu bērnu īpatsvars visu ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaitā (%)[262]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

87,7

85,0

Adoptēto bērnu īpatsvars visu adoptējamo bērnu skaitā (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

12,8

22,0

Valdības rīcības plāns

109., 115.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

2770 890

3542 667

4763 481

4210 065

4056 886

48,7

59,3

61,3

49,7

46

22.01.00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis

1 033 418

985 524

985 439

985 439

985 439

35,7

46

46

46

46

22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

1 131 521

2023 113

353 239

283 239

283 239

-

-

-

-

-

22.03.00 Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei

-

-

2 788 208

2 788 208

2 788 208

-

-

-

-

-

60.06.00 Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansēto projektu īstenošana (2014-2020)

-

-

96 002

-

-

-

-

2

-

-

Projekts “SIC Latvia “Net – Safe” III” Nr.2018-LV-IA-0008

-

-

96 002

-

-

-

-

2

-

-

60.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu (2014-2020)

-

-

-

40 899

-

-

-

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

536 549

524471

540593

112 280

-

12,2

13,3

13,3

3,7

-

Projekts “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” Nr.9.2.1.3/16/I/001

536 549

524471

540593

112 280

-

12,2

13,3

13,3

3,7

-

70.08.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē

69 402

9 559

-

-

-

0,8

-

-

-

-

Projekts “SIC Latvia “Net-Safe” II” Nr.2015-LV-IA-0021

69 402

9 559

-

-

-

0,8

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani (zvanu skaits)

15 006

15 000

10 000

10000

10 000

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs (pārbaužu skaits)

143

127

127

127

127

Pārbaudīto bāriņtiesu īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā (%)

21,0

23,0

23,0

23,0

23,0

Kvalitātes rādītāji

Personas, kas apmierinātas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā saņemtajām konsultācijām, (respondentu īpatsvars %)

94,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Piezīmes.

Līdz aktuālāka politikas plānošanas dokumenta apstiprināšanai tiek turpināta pasākumu īstenošana, kas vērsti uz pamatnostādnēs noteiktā mērķa sasniegšanu.