Politikas mērķis: Latvijas ārpolitikas plānošana un īstenošana, ieskaitot ārlietu dienesta attīstību ar mērķi garantēt valsts drošību un labklājības pieaugumu, nodrošināt Latvijas kā Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts pilntiesīgu dalību starptautiskajā vidē, panākot Latvijai aktuālo starptautisko izaicinājumu pozitīvu risinājumu /Valdības rīcības plāns/ Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2016.‑2020.gadam/ Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija “Latvija 2030”/ Latvijas Institūta darba plāns 2017.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Pozitīvo publikāciju skaits par Latviju ārvalstu medijos (skaits)

Latvijas Institūta nolikums

2 067

(2015)

2 800

(2017)

Latvijas eksporta nolūkos organizēti informatīvi semināri uzņēmējiem par jaunu eksporta tirgu specifiku (skaits)

Valdības rīcības plāns

10

(2016)

10

(2018)

Finansējums, kas izlietots publiskās pārvaldes attīstībai un spēju stiprināšanai, t.sk. pretkorupcijai  (% no ĀM pārvaldītās divpusējās oficiālās attīstības palīdzības)

Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam

62

(2015)

65

(2020)

Oficiālās attīstības palīdzības apjoms no nacionālā kopienākuma (NKI), tiecoties līdz 2030.gadam sasniegt finansējuma apjomu līdz 0.33% no NKI (%)

Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam

0,09

(2015)

0,17

(2020)

Pasākumi diasporas atbalstam (skaits)

Valdības rīcības plāns

97

(2016)

50

(2018)

 

 

2015. gada (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījums

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

70 509 376

46 560 751

50 534 645

50 036 062

49 548 985

575

580

590

590

590

06.00.00 Latvijas institūts

 

95 971

92 673

114 800

92 851

92 851

4

4

4

4

4

07.00.00 Attīstības sadarbības projektu īstenošana

403 020

451 400

463 813

463 813

463 813

-

-

-

-

-

01.04.00  Diplomātiskās misijas ārvalstīs

30 538 571

30 750 295

33 750 931

33 341 025

32 991 536

235

240

250

250

250

01.06.00  Konsulārais nodrošinājums

10 425

150 000

213 431

213 431

213 431

-

-

-

-

-

09.00.00  Materiālās palīdzības nodrošināšana

2 763

11 144

11 144

11 144

11 144

-

-

-

-

-

97.00.00  Nozaru vadība un politikas plānošana

14 085 806

14 145 712

15 020 999

14 954 271

14 816 683

336

336

336

336

336

70.06.00  Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

1 131 661

959 527

959 527

959 527

959 527

-

-

-

-

-

62.06.00  Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta īstenošana (2007-2013)

216 556

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.07.00  Latvijas valdības un Eiropas Komisijas vadības partnerība par Eiropas Savienības komunikāciju darbībām

23 337

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.20.00  Projekti un pasākumi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai 2015.gadā

305 241

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71.05.00  Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

112 583

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96.00.00  Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

22 886 090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00  Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

697 352

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības (skaits)

45

44

44

44

44

Sagatavotas un noorganizētas valsts augstāko  amatpersonu  divpusējās ienākošās un izejošās vizītes (skaits)

-

45

45

45

45

Vīzu ielīmju iegādes nodrošināšana (vīzu ielīmju skaits)

23 285

100 000

177 000*

180 000*

180 000*

Ārlietu ministrijā un Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs veiktie konsulārie, tai skaitā bezmaksas, pakalpojumi (skaits)

150 769

205 067

205 000

205 000

205 000

Nodrošināta Latvijas civilo un militāro ekspertu dalība Eiropas Savienības, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas misijās (ekspertu skaits)

15

18

25

25

25

Finansētie projekti no Ārlietu ministrijas koordinētā divpusējā attīstības sadarbības budžeta (skaits)

18

10

10

10

10

Izsniegtas stratēģiskas nozīmes preču eksporta licences, uzraudzības dokumenti tērauda importam no trešajām valstīm, tekstila importam no Baltkrievijas, kvotu atļaujas kokmateriālu importam no Krievijas Federācijas (skaits)

850

3 000

3 000

3 000

3 000

Latvijas Institūta izplatītas brošūras un faktu lapas gadā (skaits)

-

-

45 000

16 000

-

Latvijas Institūta organizētas žurnālistu vizītes (skaits)

8

8

10

10

10

Portāla Latvia.eu apmeklētāji gadā (skaits)

-

-

140 000

140 000

140 000

Latvijas Ārlietu ministrijas mājas lapas apmeklējumi gadā (skaits)

2 147 840

1 950 500

1 750 000

1 850 000

1 650 000

skaits var mainīties, ja stājas spēkā līgumi par vīzu režīma atcelšanu Ukrainai un Gruzijai

Kvalitātes rādītāji

Ar Latvijas institūta Facebook aktivitātēm sasniegtā auditorija ik mēnesi (apmeklētāju skaits)

850 000

700 000

800 000

900 000

800 000

Sabiedrības īpatsvars, kas uzskata, ka ir svarīgi palīdzēt attīstības valstīm (%)

67

68

71

72

73

Sabiedrības īpatsvars, kas ir informēti par ilgtspējīgas attīstības mērķiem (%)

34

36

37

38

40