Politikas mērķis:
Latvijas ārpolitikas plānošana un īstenošana, ieskaitot ārlietu dienesta attīstību ar mērķi garantēt valsts drošību un labklājības pieaugumu, nodrošināt Latvijas kā Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts pilntiesīgu dalību starptautiskajā vidē, panākot Latvijai aktuālo starptautisko izaicinājumu pozitīvu risinājumu /
Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2021.‑2027. gadam 1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2019)

Plānotā vērtība

(2021)

Finansējums, kas izlietots publiskās pārvaldes attīstībai un spēju stiprināšanai, t.sk. pretkorupcijai, no Ārlietu ministrijas pārvaldītās divpusējās oficiālās attīstības palīdzības (%)

Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2021.‑2027. gadam 1

53

65

Oficiālās attīstības palīdzības apjoms no nacionālā kopienākuma (NKI), tiecoties līdz 2030. gadam sasniegt finansējuma apjomu līdz 0.33%, no NKI (%)

Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2021.‑2027. gadam1

Konceptuālais ziņojums “Par attīstības sadarbībai paredzēto finansējuma palielināšanu 2021.-2025. gadam”

0,10

0,11

Ārlietu ministrijas atbalstītie diasporas projekti (skaits)

Valdības rīcības plāns

120

100

Valdības rīcības plāns

165.1.

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

53 572 090

54 905 427

61 907 570

56 177 092

56 126 804

599

600

603

601

601

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

35 713 060

37 650 930

41 987 142

39 584 849

39 534 561

256

257

261

259

259

01.06.00 Konsulārais nodrošinājums

140 933

158 431

136 312

158 431

158 431

-

-

-

-

-

06.00.00 Latvijas institūts

142 577

237 663

179 438

162 234

162 234

4

4

4

4

4

07.00.00 Attīstības sadarbības projektu īstenošana

454 110

463 813

583 813

463 813

463 813

-

-

-

-

-

09.00.00 Materiālās palīdzības nodrošināšana

7 317

11 144

11 144

11 144

11 144

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

16 207 697

15 423 919

18 050 194

14 837 094

14 837 094

339

339

338

338

338

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

689 948

959 527

959 527

959 527

959 527

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

53 657

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

162 791

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības (skaits)

44

45

45

45

45

Ārlietu ministrijā un Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs veiktie konsulārie, tai skaitā bezmaksas, pakalpojumi (skaits)

196 314

205 000

205 000

205 000

205 000

Ārlietu ministrijas nosūtītie Latvijas civilie eksperti, kuri piedalījušies ES, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas, ANO un NATO  misijās  (skaits)

18

18

20

20

20

Finansētie projekti no Ārlietu ministrijas koordinētā divpusējā attīstības sadarbības budžeta (skaits)

13

10

14

10

10

Izsniegtas stratēģiskas nozīmes preču eksporta licences, uzraudzības dokumenti tērauda un alumīnija importam no trešajām valstīm, kvotu atļaujas kokmateriālu importam no Krievijas Federācijas (skaits)

1 147

1 200

5502

3502

3502

Latvijas Institūta izplatītas brošūras un faktu lapas gadā (skaits)

13 582

15 000

15 000

15 000

15 000

Latvijas Institūta apkalpoto žurnālistu skaits (gadā)

19

15

15

25

25

Latvijas valsts simtgades Publiskās diplomātijas programmas projekti gadā (skaits)

94

75

121

-

-

Kvalitātes rādītāji

Latvijas Ārlietu ministrijas mājas lapas apmeklējumi gadā (skaits)

5 476 042

4 500 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

Latvijas Ārlietu ministrijas Facebook profila latviešu valodā sekotāji (skaits)

3 380

4 200

4 500

4 700

5 000

Latvijas Ārlietu ministrijas Facebook profila angļu valodā sekotāji (skaits)

5 090

6 000

6 000

6 000

6 200

Latvijas Ārlietu ministrijas Twitter konta latviešu valodā sekotāji (skaits)

12 407

12 500

13 700

14 000

14 200

Latvijas Ārlietu ministrijas Twitter konta angļu valodā sekotāji (skaits)

19 133

20 000

20 700

21 200

21 700

Ar Latvijas institūta Facebook aktivitātēm sasniegtā auditorija ik mēnesi (skaits)

1 025 000

900 000

900 000

900 000

900 000

Sabiedrības īpatsvars, kas uzskata, ka ir svarīgi palīdzēt attīstības valstīm (%)

733

73

74

74

74

Piezīmes.
1Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2021. - 2027. gadam plānots apstiprināt līdz 2020. gada 30. novembrim.
2Samazinātās rādītāja vērtības 2021. - 2023. gadā, ņemot vērā, ka saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu 2020.gadā pārtraukta tērauda un alumīnija importa licenču izsniegšana.
3Eurobarometer pētījuma dati par 2019. gadu vēl nav publicēti, paskaidrojumā tika iekļauti dati par 2019. gada plānu.