Politikas mērķisefektīva, pieejama, inovatīva, profesionāla un uz rezultātu vērsta valsts pārvalde / Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Publiskās pārvaldes efektivitāte (Vispasaules pārvaldības indikators, Pasaules Banka)¹

 Valsts pārvaldes reformu plāns 2020

0,9

 (2017)

1,1

(2019)

Izpildvaras kapacitāte (Ilgtspējīgas attīstības indikators, Bertelsmana fonds)²

Valsts pārvaldes reformu plāns 2020

7,4

(2018)

7,4

(2019)

Valdības deklarācija

35., 40., 236., 244., 241. p.

¹Indikators ir balstīts uz kompozītiem starptautisku institūciju un nevalstisko organizāciju veiktiem sabiedrības uztveres pētījumiem un ekspertu viedokļiem, Latvijas gadījumā vērtējot 9 resursus, skalā no -2,5 līdz +2,5.

²Indekss ir balstīts uz Bertelsmana fonda un Latvijas ekspertu vērtējumu skalā no 1 (vissliktākais vērtējums) līdz 10 (vislabākais vērtējums).

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk

6 256 909

6 348 527

8 552 500

9 297 859

6 116 990

130

138

135

135

132

01.00.00 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika

5 509 436

5 955 824

6 024 610

5 794 525

5 781 508

126

133

127

127

127

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)

-

-

2 024 170

3 144 460

-

-

-

3

3

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

276 910

316 887

227 440

232 280

232 280

4

5

4

4

4

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

1 438

12 795

53 127

63 573

40 181

-

-

1

1

1

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

12 972

63 021

63 021

63 021

63 021

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

456 153

-

160 132

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Rediģēti, koriģēti, no juridiskā un valodnieciskā viedokļa izskatīti tiesību aktu projekti (skaits)

2 911

2 872

2 700

2 700

2 700

Integrētas komunikācijas kampaņas, kas tiek īstenotas par valdības deklarācijā noteiktajām prioritātēm (skaits)

5

5

4

4

4

Izstrādāts vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls, Cilvēkresursu vadības informācijas sistēma  un izveidota vienota valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu platforma (skaits)

-

-

-

3

-

Īstenoti projekti labāka regulējuma, administratīvā sloga samazināšanas un efektīvāka darba snieguma jomās, izmantojot inovatīvas metodes  (skaits)

5

4

4

4

-

Eiropas Savienības fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistītās valsts pārvaldē strādājošās personas, kas piedalījušās apmācībās (skaits)

937

900

450

300

350

Kvalitātes rādītāji

Publiskajā (valsts, pašvaldības) sektorā nodarbināto viedoklis par apgalvojumu “Vairumam valsts ierēdņu var uzticēt darbošanos valsts labā” (ikgadējais VK veiktais Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums)3

45,6

48,5

49,5

50,5

50,5

Valsts pārvaldē nodarbināto iesaistīšanās indekss (%)4

-

-

73

75

75

3Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Sabiedrības uzticība valsts pārvaldē strādājošiem atbilstoši ikgadējai valsts pārvaldes klientu apmierinātības aptaujai (%)”.

4Indekss atspoguļo vērtējumu piekrītu/nepiekrītu īpatsvaru starpību, kur vērtējumu drīzāk piekrītu/drīzāk nepiekrītu minēšanas biežums (%) ir reizināts ar koeficientu 0.5, bet vērtējumu pilnībā piekrītu/pilnīgi nepiekrītu minēšanas biežums - ar koeficientu.