Politikas mērķis:

  1. efektīva, pieejama, inovatīva, profesionāla un uz rezultātu vērsta valsts pārvalde / Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam;
  2. sekmēt valsts ilgtspējīgu un stabilu attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, nodrošinot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Nacionālā attīstības plāna izstrādi, īstenošanas uzraudzību un koordināciju, kā arī citu nacionālā līmeņa plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzību un koordināciju /Attīstības plānošanas sistēmas likums;
  3. veicināt publiskai personai piederošu kapitāla daļu un publiskas personas kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, publiskas personas kapitālsabiedrību racionālu un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, publiskas personas līdzdalības nosacījumu ievērošanu, nodrošinot koordinācijas institūcijas darbību / Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Iedzīvotāju uztvere par iespēju ietekmēt rīcībpolitiku (skala 0-10)

Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

1,51

(2015)

2,8

(2024)

Iedzīvotāju informētība, pieredze un apmierinātība ar saņemtajiem valsts pakalpojumiem (skala 0-10)

Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

8

 (2018)

8

(2024)

Valdības deklarācija

40., 292., 293., 295., 296., 298., 300., 301., 302., 303., 322., 327., 328.  

Nacionālā attīstības plāna mērķa vērtību izpildes rādītājs (konsolidēts) (%)

Nacionālās attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

-

50

(2024)

Valsts kapitālsabiedrību, kuru darbības rezultāti ir labi vai ļoti labi, īpatsvars no visām valsts kapitālsabiedrībām (%)1

MK 09.02.2016. noteikumi Nr.95 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme”,

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums

92

(2021)

85

(2023)

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk

12 648 125

7 794 022

13 859 486

12 757 605

12 449 898

126

126

171

170

171

01.00.00 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika

6 598151

7 636 818

11 662 940

11 669 081

11 669 081

120

126

162

162

162

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014‑2020)

1 242 705

-

375 442

-

-

2

-

2

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

197 737

-

-

-

-

4

-

-

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

35 420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

103 021

156 000

157 990

157 993

-

-

-

-

-

-

70.50.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021–2027)

-

-

525 555

862 531

712 817

-

-

7

8

9

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

22 096

1 204

-

-

-

-

-

-

-

-

74.50.00 Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai

-

-

68 000

68 000

68 000

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

4 448 995

-

1 069 559

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Rediģēti, koriģēti, no juridiskā un valodnieciskā viedokļa izskatīti tiesību aktu projekti (skaits)

3 338

2 500

3 000

3 000

3 000

Integrētas komunikācijas kampaņas, kas tiek īstenotas par valdības deklarācijā noteiktajām prioritātēm (skaits)

4

3

2

2

2

Īstenotās iniciatīvas valsts pārvaldes modernizācijas virzienos(skaits)

-

2

2

2

2

Veikts Valdības rīcības plāna izpildes monitorings sasaistē ar NAP2027 sasniedzamajiem rādītājiem, sagatavots pārskats par iekļauto pasākumu izpildi (skaits) 2

2

2

2

2

2

Veikti valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtējumi (skaits) 2

69

69

69

69

69

Bērni, kuriem identificē un sniedz efektīvu agrīnu atbalstu (agrīnā intervence) kopā ar vecākiem un pirmsskolas izglītības pedagogu (“STOP 4-7” programmas īstenošana) (skaits) 2

326

400

2003

200

200

Kvalitātes rādītāji

Pozitīvs sabiedrības novērtējums par publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos (%)4

43,4

42,4

 

40

41

42

Valsts pārvaldē nodarbināto iesaistīšanās indekss (%)5

92,3

73

-

75

-

Pašu kapitāla atdeve komerciālajās valsts kapitālsabiedrībās iepriekšējā pārskata gadā (%)6

0,4

5,2

5,2

5,2

5,2

Piezīmes.
1 Novērtējums atbilstoši tiesiskajam regulējumam/vadlīnijām.
2 Darbības rezultatīvie rādītāji pārcelti no Pārresoru koordinācijas centra.
3 Atbilstoši noslēgtajam līgumam ar biedrību “Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija” par multimodālās agrīnās intervences programmas STOP 4-7 īstenošanu Latvijā 2023. gadā.
4 Ikgadējā VK veiktā Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījuma dati par sabiedrības apmierinātību ar valsts pārvaldes pēdējo trīs gadu laikā paveikto, vienkāršojot un uzlabojot pakalpojumu sniegšanu (%).
5 Iesaistīšanās indekss tiek noteikts pēc (Schaufeli & Bakker (2003) Utrehtas darba iesaistes skalas (UWES)). 
6 Kvalitātes rādītājs pārcelts no Pārresoru koordinācijas centra.