Politikas mērķis: nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, sekmēt reģionu ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, mazinot klimata pārmaiņu negatīvās ietekmes un veicinot oglekļa mazietilpīgu attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, ieviest labas pārvaldības principus valsts un pašvaldību darbā, nodrošināt publisko pakalpojumu visaptverošu pieejamību, t.sk. elektroniski, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā / VARAM darbības stratēģija 2017-2019

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Dabas resursu izmantošanas produktivitāte (EUR un vienu resursu tonnu)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030

510

(2014)1

600

(2020)

Stabilizētas kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas (Mt CO2 ekvivalenta)

Vides politikas pamatnostādnes 2014‑2020.gadam

11,4

(2014)2

12,2

(2020)

Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām (%)[408]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam  

52,1

(2015)3

60

(2020)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījums

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

12 719 797

7 545 398

9 046 695

8 797 894

7 511 710

336

258

302

300

258

97.00.00. Nozaru vadība un politikas plānošana;

6 887 395

7 326 746

7 666 627

7 511 710

7 511 710

233

258

260

258

258

70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007‑2013)

3 497 052

-

-

-

-

86

-

-

-

-

70.08.00. Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

200 722

122 169

79 003

61 717

-

1

-

-

-

-

70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

104 724

96 483

97 700

97 700

-

-

-

-

-

-

70.20.00 Projekti un pasākumi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai 2015.gadā 

110 075

-

-

-

-

1

-

-

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014–2020)

-

-

125 165

125 166

-

-

-

2

2

-

61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)

-

-

46 667

46 667

-

-

-

2

2

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014–2020)

-

-

1 031 533

954 934

-

-

-

38

38

-

96.00.00 Latvijas prezidentūras ES Padomē nodrošināšana 2015.gadā

1 919 829

-

-

-

-

15

-

-

-

-

Kvalitātes rādītāji

Vides politikas iedarbīguma rādītājs 4

-

-

-

2

2

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (vieta)5

18

19

 

19

 

19

 

19

 

1 CSP, Eurostat

2 SEG inventarizācija (15.06.2016)

3 CSP

Rādītājs raksturo pakāpi, kādā vides politika veicina videi kaitīgu darbību samazināšanos. Indekss svārstās no 0 (nav iedarbīga politika) līdz 6 (augstākā iedarbība). Tiek rēķināts visām OECD dalībvalstīm, kā arī BRIICS valstīm

5 DESI ir ES valstu digitālās ekonomikas un sabiedrības attīstības indekss - salikts rādītājs, kuru veido 5 apakšrādītāji: savienojamība, cilvēkkapitāls, interneta izmantojums, ciparu tehnoloģiju integrācija un digitālie publiskie pakalpojumi. Mēra 28 valstī