Politikas mērķis: nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, sekmēt reģionu ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, mazinot klimata pārmaiņu negatīvās ietekmes un veicinot oglekļa mazietilpīgu attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, ieviest labas pārvaldības principus valsts un pašvaldību darbā, nodrošināt publisko pakalpojumu visaptverošu pieejamību, t.sk. elektroniski, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā / VARAM darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība (2020)

Dabas resursu izmantošanas produktivitāte (EUR uz vienu resursu tonnu)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

511,7

(2017)1

600

 

Stabilizētas kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas (Mt CO2 ekvivalenta)

Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

11,3

(2016)2

12,2

 

Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

69

(2017)3

60

 

Deklarācija par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību

4; 24; 25; 32; 39; 42; 61-65; 106; 223-232; 235; 243-246. punkti

 

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

8 835 533

9 072 086

9 260 534

8 993 425

8 825 324

288

301

295

291

289

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

7 559 102

7 689 859

7 842 308

7 675 089

7 574 376

252

260

261

259

259

70.08.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

134 522

78 905

89 366

-

-

1

1

1

-

-

70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

85 198

97 700

97 700

97 700

97 700

-

-

-

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014–2020)

68 577

175 228

186 144

204 044

188 104

2

2

2

2

2

61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)

33 396

46 667

51 200

48 500

48 500

2

2

2

2

2

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014–2020)

954 738

983 727

993 816

968 092

916 644

31

36

29

28

26

Kvalitātes rādītāji

Vides politikas iedarbīguma rādītājs (Environmental Policy Stringency Index, OECD) nav mazāks par 24

-

2

2

2

2

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI)(vieta)5

19

19

19

19

18

1 CSP, Eurostat

2 SEG inventarizācija (10.05.2018)

3 Eurostat

Rādītājs raksturo pakāpi, kādā vides politika veicina videi kaitīgu darbību samazināšanos. Indekss svārstās no 0 (nav iedarbīga politika) līdz 6 (augstākā iedarbība). Tiek rēķināts visām OECD dalībvalstīm, kā arī BRIICS valstīm

5 DESI ir ES valstu digitālās ekonomikas un sabiedrības attīstības indekss - salikts rādītājs, kuru veido 5 apakšrādītāji: savienojamība, cilvēkkapitāls, interneta izmantojums, ciparu tehnoloģiju integrācija un digitālie publiskie pakalpojumi. Mēra 28 valstīs