Politikas mērķis: nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, sekmēt reģionu ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, mazinot klimata pārmaiņu negatīvās ietekmes un veicinot oglekļa mazietilpīgu attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, ieviest labas pārvaldības principus valsts un pašvaldību darbā, nodrošināt publisko pakalpojumu visaptverošu pieejamību, t.sk. elektroniski, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā / VARAM darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (gads)

Plānotā vērtība (gads)

Dabas resursu izmantošanas produktivitāte (EUR uz vienu resursu tonnu)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

510

(2014)1

600

(2020)

Stabilizētas kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas (Mt CO2 ekvivalenta)

Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

11,4

(2014)2

12,2

(2020)

Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

69

(2016)3

60

(2020)

Valdības rīcības plāns

3.3.; 4.1.; 6.5.; 6.9.; 7.1.; 9.2.; 9.3.; 35.9.; 38.1.punkti

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

8 606 303

9 046 695

9 072 086

7 673 673

7 639 298

252

302

301

259

258

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

7 337 529

7 666 627

7 689 859

7 541 598

7 541 598

 215

260

260

258

258

70.08.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

145 710

79 003

78 905

34 375

-

1

-

1

1

-

70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

96 483

97 700

97 700

97 700

97 700

-

-

-

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014–2020)

28 783

125 165

175 228

-

-

2

2

2

-

-

61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)

       44 837

46 667

46 667

-

-

2

2

2

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014–2020)

952 961

1 031 533

983 727

-

-

32

38

36

-

-

Kvalitātes rādītāji

Vides politikas iedarbīguma rādītājs (Environmental Policy Stringency Index, OECD) nav mazāks par 24

-

-

2

2

2

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI)(vieta)5

19

19

19

19

19

1 CSP, Eurostat

2 SEG inventarizācija (15.06.2016)

3 Eurostat

Rādītājs raksturo pakāpi, kādā vides politika veicina videi kaitīgu darbību samazināšanos. Indekss svārstās no 0 (nav iedarbīga politika) līdz 6 (augstākā iedarbība). Tiek rēķināts visām OECD dalībvalstīm, kā arī BRIICS valstīm

5 DESI ir ES valstu digitālās ekonomikas un sabiedrības attīstības indekss - salikts rādītājs, kuru veido 5 apakšrādītāji: savienojamība, cilvēkkapitāls, interneta izmantojums, ciparu tehnoloģiju integrācija un digitālie publiskie pakalpojumi. Mēra 28 valstīs