Politikas mērķis:

 1. paaugstināt vispārējās izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam
 2. īstenot iekļaujošo izglītības principu un mazināt sociālās atstumtības risku / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, Ministru kabineta noteikumi Nr.1206 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”
 3. nodrošināt izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrāciju vispārējās izglītības iestādēs, nodrošinot pārvietošanās atbalstu un atbalstu pašaprūpei Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumi Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Pedagogi, kas iesaistīti tālākizglītības aktivitātēs (skaits)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

7 137

(2016)

4 000

(2020)

Atbalsts vispārējās izglītības iestādēm - valsts ģimnāzijām un speciālās izglītības attīstības centriem - reģionālās metodiskās funkcijas īstenošanā (iestāžu skaits)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

41

(2017)

39

(2018)

Valsts atbalsts pašvaldībām vispārējās izglītības iestāžu skolēnu ēdināšanai (klašu grupu skaits)

2010.gada 28.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1206 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”

4

(2018)

4

(2019)

Integrēto izglītojamo skaita ar speciālām vajadzībām īpatsvars vispārizglītojošās izglītības iestādēs ISCED 1-3 (% no kopējā izglītojamo skaita)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

54

(2018)

33

(2020)

Skolu nepabeigušo iedzīvotāju īpatsvars 18–24 gadus vecu iedzīvotāju vidū (%) [282]

Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

8,6

(2017)

10

(2020)

Valdības rīcības plāns

Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 118., 122., 126., 127.  punkti.

 

 

2017.gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

33 072 075

34 753 499

35 628 007

36 192 460

35 935 691

47

49

30,2

30,2

29,2

01.03.00. Sociālās korekcijas izglītības iestāde

833 434

828 784

612 053

612 053

612 053

47

47

28,2

28,2

28,2

01.05.00. Dotācija privātajām mācību iestādēm

6 704 246

6 836 226

8 528 640

8 528 640

8 528 640

-

-

-

-

-

01.07.00 Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3., un 4.klases izglītojamiem

19 162 489

19 681 416

19 001 416

19 681 416

19 681 416

-

-

-

-

-

01.08.00. Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi

243 600

214 895

250 924

250 924

250 924

-

-

-

-

-

01.11.00. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana

927 472

1 245 316

1 245 316

1 245 316

1 245 316

-

-

-

-

-

01.14.00. Mācību līdzekļu iegāde

4 585 395

4 585 452

4 585 452

4 585 452

4 585 452

-

-

-

-

-

01.15.00 Sociālā atbalsta programma vispārējās izglītības pedagogiem

 

329 520

372 316

256 769

-

-

1

1

1

-

12.00.00 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai

615 439

1 031 890

1 031 890

1 031 890

1 031 890

-

1

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts budžeta finansējuma  apmērs uz vienu izglītojamo mācību līdzekļu, t.sk. digitālā formātā, iegādei (euro uz izglītojamo)

18,9

18,9

18,4

18,4

18,4

Pedagogi, kuri paaugstinājuši savu profesionālo kompetenci un ieguvuši otro kvalifikāciju (skaits)

15 129

4 000

4 000

4 000

4 000

Izglītojamie, kuriem nodrošinātas brīvpusdienas (skaits)

80 231

78 548

77 022

78 003

81 674

Izglītojamie, kuriem nodrošināts finansējums asistenta pakalpojuma saņemšanai izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs (skaits)

240

300

300

300

300

Kvalitātes rādītāji

 1. Skolēni ar augstiem mācību rezultātiem (skolēni 15 gadu vecumā; PISA 5. un 6. līmenis) (%):
  1. lasītprasmē;
  2. matemātikā;
  3. dabaszinātnēs.
 2. Skolēni ar zemiem mācību rezultātiem (skolēni 15 gadu vecumā; PISA 1. un zemāks līmenis) (%):
  1. lasītprasmē;
  2. matemātikā;
  3. dabaszinātnēs.

(2015)

 1.  
  1. 4,2%
  2. 5,1%
  3. 3,8%
 2.  
  1. 17,7%
  2. 21,4%
  3. 17,2%

 

 1.  
  1. 4,5%
  2. 8%
  3. 5,5%
 2.  
  1. 16%
  2. 20%
  3. 12%

-

(2020)

 1.  
  1. 7%
  2. 8%
  3. 8%
 2.  
  1. 13%
  2. 15%
  3. 10%

 

-