Politikas mērķis: integrēta, ilgtspējīga transporta sistēma, kas sniedz kvalitatīvas cilvēku un kravu mobilitātes iespējas visā valsts teritorijā, nodrošina gan vietējo sasniedzamību, nodrošinot pamattīkla un visaptverošā tīkla sasaisti.1 Mērķa prioritāte ir kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība, nodrošinot valsts galveno un reģionālo autoceļu rekonstrukciju vai modernizāciju drošas infrastruktūras attīstībai nākotnē / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2020)

Plānotā

vērtība

Valsts galvenie autoceļi ļoti labā vai labā stāvoklī (%)

Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

 67

80

(2023)

Autoceļi ar melno segumu no reģionālajiem valsts autoceļiem (%)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

85

100

(2030)

Autoceļi ar melno segumu no vietējiem valsts autoceļiem (%)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

24

50

(2030)

Valdības rīcības plāns

89

 

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

365 989 031

215 079 137

327 274 467

279 137 369

269 460 081

06.00.00 Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras uzturēšana

348 165

 

335 030

 

551 540

518 332

512 779

23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)

53 776 945

53 776 945

53 776 945

53 776 945

53 776 945

23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana

188 578 914

145 370 376

257 431 808

199 534 233

201 451 001

23.07.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana

13 724 476

13 646 356

13 719 356

13 719 356

13 719 356

61.10.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases VSIA “Latvijas Valsts ceļi” realizētie projekti (2014–2020)

13 240 329

-

492 142

5 233 042

-

62.11.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases VSIA “Latvijas Valsts ceļi” realizētie projekti (2014–2020)

17 300 000

-

-

-

-

62.12.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie elektrotransportlīdzekļu (ETL) infrastruktūras projekti (2014–2020)

1 956 203

1 950 430

-

-

-

69.07.00 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” VSIA “Latvijas valsts ceļi” realizētie projekti

590 798

-

650 919

-

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu)

687 501

-

651 757

355 461

-

70.07.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projekti

3 273 452

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

72 512 248

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts autoceļu seguma atjaunošana uz autoceļiem, kas pārbūvēti par ES finansējumu (km)2

31

91

107

125

90

Valsts autoceļu seguma atjaunošana, tostarp pārbūve (km)

-

-

649

258

405

Uzstādītas elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits)

110

110

139

139

139

Kvalitātes rādītāji

Valsts galveno autoceļu vizuālais novērtējums – vismaz apmierinošā stāvoklī (%)

84,7

85,2

91

92

95

Valsts reģionālo autoceļu vizuālais novērtējums – vismaz apmierinošā stāvoklī (%)

62,7

71,9

85

87

89

Piezīmes.

1 Redakcionāli precizēts mērķis.

2 Redakcionāli precizēts rādītāja nosaukums.