Politikas mērķis: mazināt visus noziedzīgas uzvedības riskus brīvības atņemšanas soda un sabiedrībā izciešamā soda izpildes laikā un pēc tā izciešanas, lai nodrošinātu cilvēka drošumspējas veicināšanu un veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā, t.sk. darba tirgū / Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2018)

Notiesāto personu īpatsvars, kuri saņem pilnu individuālajā resocializācijas plānā paredzēto resocializācijas vajadzību risināšanu (%)

Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

70,0

 

88,0

 

Bijušie ieslodzītie, kas iekārtojušies darbā pirmo 6 mēnešu laikā no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas (skaits)

Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

275

 

289

 

Vietas, kur ieslodzītie tiek izvietoti drošos, resocializācijas īstenošanai piemērotos un starptautiskajām prasībām atbilstošos apstākļos (vietu skaits / % no kopējā ieslodzījuma vietās esošo vietu skaita)

Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

260/6,1

1560/26,65

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

66 773 456

74 107 897

64 901 521

64 587 464

69 632 593

3 213

3 248

3 151

3 151

3 151

04.01.00 Ieslodzījuma vietas

47 505 304

54 523 139

54 907 399

54 957 399

54 950 233

2 821

2 852

2 750

2 745

2 745

04.02.00 Ieslodzījuma vietu būvniecība

641 838

12 292 379

-

-

5 090 170

-

-

-

-

-

04.03.00 Probācijas īstenošana

6 418 429

7 292 379

8 379 699

8 274 779

8 274 779

389

396

401

406

406

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

6 888 853

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014‑2020)

-

-

1 565 790

1 325 106

1 317 411

-

-

-

-

-

64.07.00 Izdevumi Eiropas lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

6 422

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu (2007-2013)

7 492

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.06.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

35 692

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.10.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014‑2020)

-

-

47 433

7 000

-

-

-

-

-

-

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)

-

-

-

23 180

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

5 269 426

-

-

-

-

3

-

-

-

-

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem

-

-

1 200

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izdevumi uz vienu ieslodzīto dienā (euro)

29,85

33,51

37,69

38,18

38,07

Ieslodzīto īpatsvars (%), kas izvietoti kamerās vai dzīvojamās telpās, kurās uz vienu ieslodzīto ir vismaz 4 m² telpas, no kopējo ieslodzīto skaita

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Probācijas klientu skaits, kuriem attiecīgajā periodā tiek nodrošinātas probācijas programmas un notiesāto skaits, kuriem VPD darbinieki brīvības atņemšanas iestādē īsteno sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmas

418

500

550

600

650

Probācijas klienti, kuriem nodrošināta uzraudzība (tai skaitā elektroniskā uzraudzība un papildsods – probācijas uzraudzība) (skaits)

6 572

6 500

7 310

7620

7 930

Apritē esošie Valsts probācijas dienesta klienti (skaits)*

9 573**

9 730**

19 005

19 365

19 725

* probācijas klienti, ar kuriem Valsts probācijas dienests turpina darbu no iepriekšējiem gadiem un probācijas klienti, ar kuriem Valsts probācijas dienesta uzsāk darbu pārskata gadā

** 2016. un 2017.g. skaitliskajās vērtībās netiek iekļauts probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta pamatsoda - piespiedu darbs – izpilde