Politikas mērķis:
mazināt visus noziedzīgas uzvedības riskus brīvības atņemšanas soda un sabiedrībā izciešamā soda izpildes laikā un pēc tā izciešanas, lai nodrošinātu cilvēka drošumspējas veicināšanu un veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā, t.sk. darba tirgū
/ Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2021.‑2027.gadam (projekts)

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Pilnu brīvības atņemšanas sodu izcietušu personu recidīva līmenis no notiesātajiem (2 gadus pēc soda izciešanas beigām izdarīts jauns noziedzīgs nodarījums, par kuru ierosināts kriminālprocess, vai persona notiesāta) (%) [438]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027. gadam 

51

(2012)

51

(2024)

Notiesāto personu īpatsvars, kuri saņem pilnu individuālajā resocializācijas plānā paredzēto resocializācijas vajadzību risināšanu (%)

Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2021.‑2027.gadam (projekts)

74

(2019)

 

100

(2021)

Vietas, kur ieslodzītie tiek izvietoti drošos, resocializācijas īstenošanai piemērotos un starptautiskajām prasībām atbilstošos apstākļos (vietu skaits / % no kopējā ieslodzījuma vietās esošo vietu skaita)

Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2021.‑2027.gadam (projekts)

370/7

(2019)

1560/26,65

(2024)

Valdības rīcības plāns

 175.2., 175.4., 187.1., 187.2 pasākums

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

70 644 936

72 142 124

74 765 474

120 303 086

107 160 905

2 968

2 920

2 908

2 908

2 908

04.01.00 Ieslodzījuma vietas

61 076 386

59 525 767

59 160 856

57 507 618

57 439 901

2 565

2 514

2 504

2 504

2 504

04.02.00 Ieslodzījuma vietu būvniecība

-

-

-

45 000 000

39 396 846

-

-

-

-

-

04.03.00 Probācijas īstenošana

8 324 379

9 295 331

9 383 373

9 290 873

9 290 873

401

404

404

404

404

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

83 256

549 270

89 416

-

-

2

2

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014‑2020)

1 074 696

1 317 411

1 444 411

1 814 263

-

-

-

-

-

-

70.10.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014‑2020)

15 886

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.21.00   Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)

13 697

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

56 319

1 454 345

4 687 418

6 690 332

1 033 285

-

-

-

-

-

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem

317

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izdevumi uz vienu ieslodzīto dienā (euro)

47,85

43,16

48,61

47,24

47,18

Ieslodzīto īpatsvars, kas izvietoti kamerās vai dzīvojamās telpās, kurās uz vienu ieslodzīto ir vismaz 4 m² dzīvojamās platības, no kopējo ieslodzīto skaita (%)

100

96,0

96,0

96,5

97,0

Probācijas klienti, kuriem attiecīgajā periodā tiek nodrošinātas probācijas programmas un notiesāto skaits, kuriem VPD darbinieki brīvības atņemšanas iestādē īsteno sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmas (skaits)

562

650

700

700

700

Probācijas klienti, kuriem nodrošināta uzraudzība (skaits)

6579

6700

6700

6700

6700

Probācijas klienti, kuriem nodrošināta  piespiedu darba izpilde (skaits)

8186

8 400

8 400

8400

8400

Apritē esošie Valsts probācijas dienesta klienti (skaits)1

17 787

17 795

18 240

18 340

18 340

Piezīmes.
1Probācijas klienti, ar kuriem Valsts probācijas dienests turpina darbu no iepriekšējiem gadiem un probācijas klienti, ar kuriem Valsts probācijas dienesta uzsāk darbu pārskata gadā