Politikas mērķis: nodrošināt profesionālās mākslas produktu un pakalpojumu kvalitāti un pieejamību sabiedrībai, dažādām tās mērķgrupām, kā arī sekmēt profesionālās mākslas izcilību / Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2014)

Plānotā vērtība (2020)

Kultūras pasākumu apmeklējumu skaits gadā uz 1000 iedzīvotājiem [432]

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

196

200

Profesionālās mākslas pasākumu pieaugums reģionos, % (bāzes vērtība 2008.gadā 100)

Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

125

135

Radošo industriju eksporta īpatsvars no kopējā eksporta (%) [118]

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

1,2

1,6

Kultūras un radošo industriju jomā strādājošo uzņēmumu īpatsvars no visiem uzņēmumiem (%) [119]

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

6,5

7,5

Valdības rīcības plāns

154., 155., 158.

 

 

2018.gads (izpilde)

2019. gada
plāns

2020. gada
plāns

2021. gada
plāns

2022. gada
plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

58 776 036

51 416 173

56 988 040

57 109 276

57 507 696

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

32

39,5

40,5

35,5

24

19.03.00 Filmu nozare

5 458 491

5 445 827

6 256 369

6 356 804

5 359 816

11

11

11

11

11

19.07.00 Mākslas un literatūra

27 761 712

27 772 548

33 668 535

33 843 468

36861 694

-

-

-

-

-

22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas

3 632 199

1 139 647

1 239 647

1 239 647

1 239 647

0,5

-

-

-

-

22.12.00 Latvijas Valsts simtgades programma

10229 881

6 700 816

4 651 703

4 778 000

-

4,5

11,5

11,5

11,5

-

25.00.00 Valsts kultūrkapitāla fonds

10 454 177

9 969 057

10 880 971

10 781 462

14 040 565

11

12

11

11

11

67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

368 959

275 627

290 815

109 895

5 974

5

5

7

2

2

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošanu

17 598

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

853 019

112 651

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Kapitālsabiedrību skaits, kurās KM ir kapitāldaļu turētāja

16

16

16

16

16

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ar valsts atbalstu producēto filmu skaits

41

30

35

30

30

Izrādes un koncerti (skaits)

3 884

3 260

3 260

3 260

3 260

Latviešu daiļliteratūras izdevumi (skaits)

424

455

455

455

455

Publiskā patapinājuma izmaksu saņēmušie autori (skaits)

1 926

1 735

1 800

1 800

1 800

VKKF konkursos atbalstītie projekti (skaits)

2 813

2 900

3 000

2 900

3 300