Politikas mērķis: nodrošināt profesionālās mākslas produktu un pakalpojumu kvalitāti un pieejamību sabiedrībai, dažādām tās mērķgrupām, kā arī sekmēt profesionālās mākslas izcilību / Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2014)

Plānotā vērtība (2020)

Kultūras pasākumu apmeklējumu skaits gadā uz 1000 iedzīvotājiem [432]

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

196

200

Profesionālās mākslas pasākumu pieaugums reģionos, % (bāzes vērtība 2008.gadā 100)

Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

125

135

Radošo industriju eksporta īpatsvars no kopējā eksporta (%) [118]

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

1,2

1,6

Kultūras un radošo industriju jomā strādājošo uzņēmumu īpatsvars no visiem uzņēmumiem (%) [119]

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

6,5

7,5

 

2016.gads (izpilde)

2017.gada plāns

2018.gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

43 206 602

53 261 880

58 395 350

51 395 107

50 251 252

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

28,5

31

32

39

38

19.03.00  Filmu nozare

5 855 375

9 784 965

5 455 699

5 445 827

5 945 827

11

11

11

11

10

19.07.00 Mākslas un literatūra

24 965 410

26 302 946

27 768 806

27 836 442

27 741 700

-

-

-

-

-

22.02.00  Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas

2 072 232

2 434 447

3 801 647

1 176 647

1 176 647

0,5

-

-

-

-

22.12.00 Latvijas Valsts simtgades programma

-

5 000 459

10 624 659

6 700 816

4 651 703

-

4

4

11

11

25.00.00  Valsts kultūrkapitāla fonds

9 580 780

9 467 119

10 469 057

9 969 057

10 469 057

12

12

12

12

12

67.06.00  Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

314 242

271 944

275 482

266 318

266 318

5

4

5

5

5

67.02.00  Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošanu

29 358

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.20.00  Projekti un pasākumi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai 2015.gadā

8 348

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

380 857

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Kapitālsabiedrību skaits, kurās KM ir kapitāldaļu turētāja

16

16

16

16

16 

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ar valsts atbalstu producētās filmas (skaits)

31

50

45

30

35

Izrādes un koncerti (skaits)

3 711

3 300

3 400

3 500

3 500

Latviešu daiļliteratūras izdevumi (skaits)

-

450

455

455

455

Publiskā patapinājuma izmaksu saņēmušie autori (skaits)

1 713

1 730

1 735

1 735

1735

VKKF konkursos atbalstītie projekti (skaits)

2 648

3 000

3 050

3 000

3 050